Prospectus

nl en

Continentale ethiek van de Ander

Course
2016-2017

Toegangseisen

 • BA-studenten: propedeuse behaald.

 • Overige studenten: propedeuse behaald, evenals de cursussen: Ethiek en History of Philosophy.

Beschrijving

In de geschiedenis van de Continentale Ethiek vinden we, ten minste sinds Kant en Fichte, de problematiek van intersubjectiviteit. Is het mogelijk de Ander te her- en erkennen als een ander subject, een ‘alter ego’ en daarmee een reflectie van het zelf? Of vraagt de Ander van ons dat we hem of haar beschouwen als voorbij dit proces van herkenning? Bovendien, indien de Ander niet te reduceren valt tot het proces van intersubjectieve herkenning, hoe is het mogelijk een ethiek te denken die in staat is om recht te doen aan de Ander? Deze vragen vormen het vertrekpunt van onze beschouwing. We zullen de ontwikkeling van de problematiek van de Ander onderzoeken in het werk van o.a. Kant, Hegel, Husserl en Levinas.

Leerdoelen

Doelstellingen

Deze cursus beoogt een diepgaande studie van het idee, de historische ontwikkelingen en transformaties van de notie van intersubjectiviteit en bijbehorende implicaties voor het denken over ethiek. Van de studenten wordt verwacht dat zij kennis nemen van de werken van een aantal belangrijke auteurs binnen deze traditie en in staat zijn om de standpunten van deze auteurs zowel mondeling als schriftelijk te verwoorden en bekritiseren.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de claims en opvattingen van fundamentele denkers binnen de geschiedenis van de Continentale filosofie;

 • de relaties tussen deze auteurs en hun situering in een bredere filosofische context.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • zowel mondeling als schriftelijk een kritisch en beargumenteerd standpunt te formuleren met betrekking tot de verschillende posities binnen of ten aanzien van de filosofische discussie over intersubjectiviteit;

 • een heldere, relevante en originele onderzoeksvraag te formuleren en uit te werken met betrekking tot het onderwerp van deze cursus.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor- en werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges (14 × 3 uur): 42 uur

 • Bestuderen literatuur: 96 uur

 • Voorbereiden presentatie: 12 uur

 • Research en schrijven onderzoekspaper: 102 uur

 • Bestuderen secundaire literatuur: 28 uur

Toetsing

 • Presentatie (20 %)

 • Onderzoekspaper (80 %)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.
Voldoende participatie aan het college en de praktische oefeningen (presentatie) zijn een voorwaarde voor deelname aan het tentamen of de herkansing.

Herkansing

Herkansingen voor afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit een onderzoekspaper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van literatuur

 • het beschikbaar stellen van cursusinformatie

 • communicatie

Literatuur

 • Literatuur wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. R. Uljée

Opmerkingen

Niet van toepassing.