Prospectus

nl en

Husserl en het object van denken

Course
2016-2017

Toegangseisen

BA-studenten Wijsbegeerte: propedeuse behaald, evenals de tweedejaarscursus Taalfilosofie.

Beschrijving

Brentano’s intentionaliteitsbegrip krijgt in de 5e Logische Untersuchung van Husserl een nieuwe dimensie. In de eerdere Logische Untersuchungen heeft Husserl laten zien dat een psychologisme in de logica vermeden kan worden door een objectieve inhoud aan te nemen. De 5e laat vooral zien hoe het kan dat wij een dergelijke objectieve inhoud kunnen vatten. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat is bewustzijn? Hoe verhoudt de psychologie zich tot de fenomenologie? Wat is een voorstelling en wat is intentionaliteit? Welke kritiek geeft Husserl op de idee van een immanent object van denken? Wat is de verhouding tussen een waarneming en een illusie? Wat is het verschil tussen een naam en een uitspraak?

Leerdoelen

Doelstellingen

De student maakt kennis met een primaire tekst uit de moderne wijsbegeerte, en krijgt daardoor kennis van centrale onderwerpen uit de taalfilosofie, logica en philosophy of mind waarin de noties bewustzijn, intentionaliteit, oordeel, denken, waarneming en illusie een centrale rol spelen.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • basisbegrippen en meer geavanceerde begrippen uit de wijsbegeerte van de logica, en de relatie van deze noties met begrippen uit de kennistheorie, taalfilosofie en philosophy of mind;

 • centrale onderwerpen uit de taalfilosofie, logica en philosophy of mind waarin de noties bewustzijn, intentionaliteit, oordeel, denken, waarneming en illusie een centrale rol spelen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • actief deel te nemen aan een werkgroep op niveau 400 (zelfstandige inbreng, actief vragen stellen, discussiebijdragen leveren, etc.);

 • een primaire (hedendaagse) tekst met aandacht en op kritische wijze te lezen, en secundaire literatuur evenwichtig te beoordelen;

 • een mondelinge presentatie te houden waaruit blijkt dat de student de stof goed verwerkt heeft, en deze op een zelfstandige, kritische manier weet te presenteren;

 • een paper te schrijven waarin een aanzet blijkt tot zelfstandig denken en een argumentatieve opbouw aanwezig is.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges: 3 uur p/w x 14 weken = 42 uur

 • Colleges voorbereiden: 80 uur

 • Voorbereiding mondelinge presentatie: 10 uur

 • Paper opzet (verdeeld over verschillende collegeweken): 50 uur

 • Schrijven paper (incl. onderzoek en bestuderen literatuur): 98 uur

Toetsing

 • Paper: 100%

Weging

Het resultaat voor het paper bepaalt voor 100% het eindcijfer, maar voldoende en actieve participatie aan het college en het houden van een mondelinge presentatie zijn een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan het tentamen en/of de herkansing.

Herkansing

 • Paper

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de volledige stof, bestaande uit een paper. Het cijfer voor de herkansing vervangt eerder behaalde cijfers.

Een student die niet aan praktische opdrachten (i.e. aanwezigheid, participatie, mondelinge presentatie) heeft voldaan, heeft geen toegang tot het tentamen en dus automatisch ook niet tot de herkansing.
Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

-

Literatuur

 • Edmund Husserl, V. Logische Untersuchung, Felix Meiner Verlag, 1988.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. M.S. van der Schaar

Opmerkingen