Prospectus

nl en

Wikisofie

Course
2016-2017

Toegangseisen

 • BA-studenten Wijsbegeerte: propedeuse behaald.

 • Overige studenten: propedeuse behaald; gevorderde kennis van andere relevante disciplines (bijv. sociale wetenschappen of mediastudies).

Voor keuzevak- en contractstudenten is het aantal plaatsen beperkt.

Beschrijving

Er wordt druk gespeculeerd over de economische, culturele, psychische en zelfs metafysische effecten van de massale digitalisering van onze leefwereld. Wat doen computers, Internet, Google en wiki’s met onze zelfbeleving, onze denkprocessen, ons begrip van identiteit, kennis, geest, vrijheid en verantwoordelijkheid? Volgens velen storten wij ons als lemmingen in een technologische afgrond; kritische reflectie en voorlichting zijn geboden, evenals vernieuwing van het onderwijssysteem. Volgens sommigen staan wij aan de vooravond van een heilzame vernieuwing, terwijl anderen protesteren tegen deflatie van geest en cultuur. Waar staat de filosofie in deze discussie?

Aan de hand van een brede selectie van teksten proberen we in dit college een beeld te krijgen van de problematiek, waarbij de theorie van de ‘extended mind’ als referentiekader fungeert. Aan de orde komen o.a. Wikinomics (Don Tapscott & Anthony Williams, 2006), Grown Up Digital (Don Tapscott, 2009), Du mußt dein Leben ändern (Peter Sloterdijk, 2009), Everything Bad is Good for You (Steven Johnson, 2005), Is Google Making Us Stupid? (Nicholas Carr, 2008), On the Internet (Hubert Dreyfus, 2001).

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft gevorderde kennis van:

 • de theorie van de extended mind (symbiose van brein en technologie);

 • een aantal kernproblemen uit de techniekfilosofie;

 • enkele toonaangevende visies op de invloed van digitalisering op kernbegrippen in de westerse filosofie.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • de theorie van de extended mind uit te leggen;

 • een kritische uiteenzetting te geven van voorbeelden van effecten van digitalisering, waaronder de effecten van Google en wikificatie;

 • de filosofische implicaties van deze voorbeelden uit te leggen, speciaal in verband met de theorie van de extended mind;

 • van deze vaardigheden blijk te geven in woord en geschrift.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor- en werkcollege.

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges: 14 × 3 uur = 42 uur

 • Bestuderen literatuur (ca. 1000 pp): 120 uur

 • Columns: 48 uur

 • Voorbereiden referaat: 10 uur

 • Schrijven eindpaper: 60 uur

Toetsing

 • Referaat (30%)

 • Zes columns (30%)

 • Eindpaper (40%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van studiemateriaal en opdrachten;

 • feedback;

 • discussiemogelijkheden.

Literatuur

Verplichte literatuur wordt tijdig bekend gemaakt.

Aanbevolen literatuur

 • John Brockman (ed.), Hoe verandert internet je manier van denken (Edge.org/Maven Publishing, 2011).

 • Nicholas Carr, Is Google Making Us Stupid? (2008).

 • Hubert Dreyfus, On the Internet (2001).* Don Tapscott & Anthony Williams, Wikinomics (2006).

 • Steven Johnson, Everything Bad is Good for You (2005).

 • Peter Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern (2009).

 • Don Tapscott, Grown Up Digital (2009).

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen

Niet van toepassing.