Prospectus

nl en

Filosofie van de mensenrechten

Course
2016-2017

Toegangseisen

 • BA-studenten Wijsbegeerte: propedeuse behaald.

 • Overige studenten: propedeuse behaald, en de volgende cursussen: Ethiek, Political Philosophy.

Voor keuzevak- en contractstudenten is het aantal plaatsen beperkt.

Beschrijving

Mensenrechten hebben zich in de afgelopen eeuw ontwikkeld tot een morele lingua franca, in termen waarvan de meest uiteenlopende discussies worden gevoerd. Wat het begrip ‘mensenrecht’ inhoudt, is echter verre van duidelijk. In hoeverre is het vergelijkbaar met andere ‘rechten’? Wat zijn de normatieve gevolgen, voor anderen en voor de houder zelf? Wat is de basis van mensenrechten? Hoe ver reiken ze (Zijn sociaal-economische rechten ook mensenrechten? Hoe zit het met ‘environmental rights’? En een mensenrecht op democratie? En waarom worden dit soort fundamentele rechten eigenlijk beperkt tot mensen? Zijn mensenrechten werkelijk universeel of zijn ze veeleer afhankelijk van de cultuurhistorische context? Welke kritiek is er mogelijk op het zogeheten “mensenrechtendiscours?” Door deze en soortgelijke vragen te behandelen wil deze cursus het te pas en te onpas gebruikte concept “mensenrechten” problematiseren en verhelderen.

Leerdoelen

Doelstellingen

De cursus geeft studenten een brede introductie te geven in normatieve kwesties rondom de mensenrechten. Studenten worden getraind in het zelfstandig analyseren van primaire teksten alsook in het mondeling en schriftelijk formuleren en onderbouwen van een eigen positie met de verscheidene posities die in deze cursus aan bod zullen komen.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • De belangrijkste posities binnen het filosofische debat omtrent mensenrechten: will theory vs. interest theory van rechten; menselijke waardigheid als basis voor mensenrechten vs. politieke concepties van mensenrechten; kritiek op mensenrechten (bv. Marx, Burke, Bentham, Mutua, Asian values, O’Neill).

 • De voor- en nadelen van elk van deze posities alsook de wijze waarop de verschillende posities zich tot elkaar verhouden.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • de verschillende posities in het filosofische debat omtrent mensenrechten te herkennen in teksten, en deze in eigen woorden te beschrijven;

 • zowel mondeling als schriftelijk een beargumenteerd oordeel te vellen over deze verschillende posities in het debat;

 • deze posities met elkaar in verband te brengen en te vergelijken;

 • een kort essay te schrijven, te presenteren en te corefereren over een specifiek normatief vraagstuk over mensenrechten waarin een eigen positie wordt ingenomen en verdedigd.

Rooster

Zie roosterpagina BA Wijsbegeerte
BA Wijsbegeerte 2016-2017 (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges: 14 × 3 uur = 42 uur

 • Voorbereiding colleges / bestudering verplichte literatuur: 138 uur

 • Het maken van opdrachten (inclusief presentatie): 40 uur

 • Schrijven individueel eindpaper (inclusief inlezen/onderzoek): 60 uur

Toetsing

 • Participatie tijdens werkcolleges: max. 1 punt in mindering/meerdering op het eindresultaat

 • Tweewekelijkse schrijfopdrachten: 20% van het eindresultaat

 • Individuele presentaties en coreferaten: 20% van het eindresultaat

 • Individueel eindpaper: 60% van het eindresultaat

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Een student die niet aan de praktische oefeningen heeft voldaan (opdrachten, participatie, presentatie), heeft geen toegang tot het tentamen of de herkansing.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets, een paper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Griffin, J. (2008). On Human Rights. Oxford: Oxford University Press. (Hieruit: selecties)

 • Nickel, J. (2007). Making Sense of Human Rights. Malden, MA and Oxford: Blackwell Publishing. (Hieruit: selecties)

 • Een selectie van klassieke teksten over de fundering van mensenrechten (Locke, Kant) alsook over de kritiek op mensenrechten (Burke, Bentham, Marx).

De literatuur wordt bij aanvang van de cursus beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is beschikbaar op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de inschrijving in uSis gebruik te maken van het studieactiviteitsnummer. Het studieactiviteitsnummer is te vinden in het college- en tentamenrooster in de kolom “uSis-Actnr.”

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. E.R. Boot

Opmerkingen

Niet van toepassing.