Prospectus

nl en

Seminar Latin: Don’t trust your eyes! – Plautus Miles Gloriosus

Course
2016-2017

Toegangseisen

Studenten moeten in het bezit zijn van een propedeuse GLTC en het vak Latijn: drama gehaald hebben.

Beschrijving

Ten tijde van de komedieschrijver Plautus (ca. 254-184 v. Chr.) waren de grenzen tussen ‘kunst’ en werkelijkheid nauwelijks afgebakend. In zijn toneelstuk Plautus Miles Gloriosus speelt Plautus op een virtuoze wijze met deze situatie: Wat is wel echt, wat niet? Hoe herken je als toeschouwer of een handeling fictief is? En welk effect heeft de opvoeringssituatie op de emoties van de toeschouwer?
Na een introductie tot Plautus en zijn komedies (3 colleges) zullen we aan de hand van een close reading van de Miles Gloriosus (ca. 100-150 verzen/week) centrale vragen bespreken, waaronder dramatische productie en receptie, Plautus tussen Griekse traditie en inheemse dramatische cultuur, metatheatraliteit, mimesis, diegesis, illusie, performance en de rol van de toeschouwer.
Het laatste college wordt gewijd aan de discussie van de papers (paper en respons).

Studenten dienen vóór week 4 van deze cursus de Latijnse tekst (ed. Hammond) gelezen te hebben (zie ook hieronder: toetsing).

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • overzichtskennis van Plautijns en vroegromeins drama;

 • kennis van Plautijns taalgebruik;

 • kennis van antieke en moderne theoriën van het drama als genre (productie en receptie);

Vaardigheden
De student leert:

 • tekstpassages te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur (II.i, iii, iv; III.i, ii);

 • de in BA2/3 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag). (I.vi, vii; III.i, onderzoeksvaardigheden);

 • de uiteenzetting van een concrete afgebakende vraag m.b.t. de interpretatie van Plaut. MG te presenteren in een helder en beargumenteerd paper met gebruik van relevante hulpmiddelen (handout en/of Powerpoint) (II.iii, iv, presentatie en schriftelijke vaardigheden);

 • deze onderzoeksbevindingen uit te werken in een kort maar helder en toegankelijk geschreven paper (II.iv, III.ii, schriftelijke vaardigheden);

 • constructieve kritiek op een paper te geven en te ontvangen; actieve te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflecievermogen op die discussies te vergroten. (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Aanwezigheid op alle colleges is verplicht. Studenten die op één van de colleges niet aanwezig kunnen zijn, dienen in overleg met de docente een vervangende opdracht (e.g. essay, korte presentatie) te volbrengen.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • Collegebijeenkomsten: 14 × 2 uur = 28 uur;

 • Voorbereiden tekst met commentaar, secundaire literatuur: 14 × 5 uur = 70 uur;

 • Voorbereiden paper (3500 woorden) en respons: 42 uur.

Toetsing

 • Voorbereiden (week 4-14) en actieve deelname (week 1-14) colleges: 15%;

 • Korte presentaties (5 min., week 5-13): 10%;

 • Tussentoets (45 min.; vertaling uit Plaut. Mil. Glor., week 4): 25%;

 • Paper (deadline week 13 en herziene versie 5 dagen na respons): 40%;

 • Respons (week 14): 10%.

Ter voorbereiding van de tussentoets (week 4) dienen studenten tot uiterlijk week 4 de hele komedie gelezen te hebben. In verband met een goede verdeling van de studielast (en met het oog op het BA-eindwerkstuk: ter ontlasting in sem. 2) wordt aangeraden om hiervoor met name de collegevrije periode in januari te gebruiken en het leeuwendeel van het pensum alvast eind januari te lezen (Plaut. Mil. Glor. 1-946).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Indien het eindcijfer onvoldoende is, kan in overleg met de docent de tussentoets en/of de paper herkanst worden. De deelcijfers van 1) de voorbereiding en deelname (10%), 2) korte presentaties (10%) en 3) respons (10%) blijven staan.

Blackboard

Er wordt voor communicatie en voor aanvullend onderwijsmateriaal gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Tekst en commentaar: Hammond, M./ Mack, A.M./ Moskalew, W., Plautus – Miles Gloriosus. Cambridge, Mass./ London 1997. Studenten dienen deze tekst aan te schaffen.

Kritische editie: T. Plauti Macci Comoediae, ed. W. Lindsay, 2 vols. Oxford 1904-05, vol. 2, Oxford 1904. (= OCT)

Secundaire literatuur:

 • Marshall, C.W., The Stagecraft and Performance of Roman Comedy. Cambridge 2006

 • Moore, T.I., The Theatre of Plautus. Playing to the Audience. Austin/Texas 1998

 • Slater, N.W., Plautus in Performance. The Theatre of the Mind. 1st ed. Princeton NL 1985, 2nd ed. Amsterdam 2000.

 • Sharrock, A., Reading Roman Comedy. Poetics and Playfulness in Plautus in Terence. Cambridge 2009.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Mw. A.G.M. van Schaik MA

Opmerkingen

 • In week 3 is er op college de gelegenheid om vragen te stellen ter voorbereiding van de tussentoets.