Prospectus

nl en

Pension Law and Social Security Law

Course
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

De nadruk ligt op de voor de arbeidsrechtelijke praktijk meest relevante delen van het sociale zekerheidsrecht, te weten de inkomensbescherming van zieke werknemers, re-integratieverplichtingen en de werknemersverzekeringen tegen werkloosheid (WW) en langdurige arbeidsongeschiktheid (WIA). In dat kader komt ook het onderdeel pensioen aan bod: het pensioen als arbeidsvoorwaarde en de contractuele implicaties van (uitvoering en wijziging van) die arbeidsvoorwaarde.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • ontwikkeling en toekomst van socialezekerheid en de politiek-economische dimensie daarvan;

 • werknemersbegrip, werknemersverzekeringen en vaststelling verzekerdenbegrip door de wetgever

 • pensioen: begrip en regelingen

 • pensioen: arbeidsvoorwaardelijke dimensie en (eenzijdige) wijziging pensioenafspraken

 • loondoorbetaling bij ziekte

 • re-integratieverplichtingn bii ziekte

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (WIA)

 • Werkloosheid (WW)

 • Verplichtingen bij werkloosheid

Leerdoelen

Doel van het vak:

Dit vak verschaft studenten overzicht over het recht met betrekking tot de werknemersverzekeringen, ziekte en re-integratie en pensioen als arbeidsvoorwaarde. Ze kunnen problemen op dit gebied zowel theoretisch als praktisch benaderen en zelfstandig casus/vragen op het vakgebied behandelen, kritisch beoordelen en tegenstrijdigheden daarin benoemen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • de verschillen tussen sociale verzekeringen en sociale voorzieningen te onderscheiden en beide soorten regelingen toe te passen op een complexe casus;

 • de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke regels over inkomensbeschermende regelingen te onderscheiden en op een casus toe te passen en de overgangen van privaatrecht naar publiekrecht te herkennen en de consequenties daarvan voor de casus te beschrijven;

 • de doelgroep van de regeling determineren en te bepalen welke aanspraken iemand op grond van de regeling kan maken;

 • het geleerde bij het vak Arbeidsovereenkomstenrecht te relateren aan vragen/problemen die in sociaal verzekeringsrechtelijke context voorkomen en de verschillen tussen de twee rechtsgebieden toe te passen in complexe casuïstiek;

 • analyses van aangeboden casuïstiek schriftelijk te presenteren;

 • aangeleverde informatie kritisch te beoordelen en tegenstrijdigheden te benoemen en toe te passen op complexe casuïstiek.

Rooster

Kies bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. B. Barentsen, Prof. mr. G.C. Boot, Mr. A.G. van Marwijk Kooy

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. B. Barentsen, Prof. mr. G.C. Boot, Mr. A.G. van Marwijk Kooy

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof, schriftelijk voorbereiden casus,

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Afsluitend tentamen (open vragen aan de hand van casus)

Inleverprocedures
Wordt bekend gemaakt op Blackboard

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur (incl. reader), en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en op werkgroep.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • S. Klosse & G.J. Vonk, Socialezekerheidsrecht, Deventer: Kluwer (juiste druk wordt op Blackboard bekend gemaakt)

 • G.J.J. Heerma van Voss, Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens, Arresten arbeidsrecht, Den Haag: Bju (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

Reader:

 • Reader pensioenrecht

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: ma t/m vrijdag 9u30-12u30

 • Telefoon secretariaat: 31 71 527 7636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl