Prospectus

nl en

Tutorial Labour Law (1)

Course
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het practicum is een onderwijsvorm waarbij – evenals in het privatissimum – de zelfwerkzaamheid van de studenten centraal staat. Het verschil tussen het practicum en het privatissimum is dat bij het practicum verschillende onderwerpen worden uitgediept, terwijl in het privatissimum één thema centraal staat.

Bij het practicum worden de verschillende onderwerpen uitgediept door het schrijven van schriftelijke opdrachten, het houden van een referaat en het deelnemen aan discussies over de verschillende onderwerpen. De onderwerpen worden geselecteerd op grond van relevantie voor de arbeidsrechtpraktijk en actualiteit.

Het practicum is gericht op het aanleren van voor de praktijk noodzakelijke vaardigheden. Van de studenten wordt verwacht dat zij in staat zijn een juridisch probleem te analyseren en dit aan de hand van relevante literatuur en jurisprudentie op te lossen door middel van een begrijpelijk en goed opgebouwd origineel betoog.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast dragen de verschillende door u te maken opdrachten bij aan verdieping van uw kennis van en inzicht in het arbeidsrecht. Het gaat hier in het bijzonder om het zelfstandig kunnen:

 • onderkennen en verwoorden van de problemen en (rechts)vragen;

 • verrichten van onderzoek naar en selecteren van kernbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), nationaal zowel als internationaal;

 • toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op vragen die zich in de rechtspraktijk en rechtswetenschap aandienen;

 • vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtsvragen;

 • doen van verslag van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt zich in korte tijd diverse onderwerpen eigen maken en uitwerken in een verdiepende opdracht;

 • U kunt ten behoeve van de analyse en de oplossing van vraagstukken zelfstandig informatie verzamelen en selecteren;

 • Bij de analyse van vraagstukken kunt u diverse bronnen raadplegen en kritisch interpreteren om op deze wijze een gefundeerde mening te geven over, dan wel originele en creatieve juridische oplossingen aan te dragen voor de (onderzoeks)vragen;

 • U kunt de grondbeginselen van het arbeidsovereenkomstenrecht, het sociale zekerheidsrecht, het internationale arbeidsrecht en het collectieve arbeidsrecht in onderlinge samenhang toepassen op complexe casuïstiek en abstracte vraagstukken;

 • U kunt vraagstelling, onderzoek, conclusies en bronvermelding presenteren in een helder en gestructureerd beknopt betoog dat voldoet aan de eisen van het juridisch-wetenschappelijk onderzoek;

 • U kunt een helder en goed gepresenteerd referaat houden;

 • U bent in staat om constructief deel te nemen aan discussies over de verschillende onderwerpen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges 2: 1 openingscollege en 1 slotcollege

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: Prof. mr. B. Barentsen, Prof. mr. S. F. Sagel,

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het wekelijks maken van vakinhoudelijke opdrachten waarvoor bibliotheekstudie vereist is.

 • Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Vijf schriftelijke opdrachten

 • Referaat

 • Iedere deelnemer wordt vrijgesteld van de opdracht die wordt ingeleverd in de week waarin hij zijn referaat zal houden. Een en ander volgt uit het rooster.

 • De afzonderlijke opdrachten en het referaat tellen ieder gelijkelijk mee bij de bepaling van het eindcijfer (ieder voor één zesde deel)

 • NB voldoende deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het studiejaar indien het vak dan nog niet is behaald.

Inleverprocedures
Wekelijks uitgeprint vóór aanvang van de bijeenkomst en via Blackboard.

Examenstof
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties, Deventer: Kluwer (meest recente versie)

Werkboek:

 • Wordt voor aanvang van het practicum gepubliceerd op Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. B. Barentsen

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid: ma, di, do, vr

 • Telefoon: 071 – 5 27 76 36/7636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B 121

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30- 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 5 27 76 36

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl