Prospectus

nl en

International and European labour Law

Course
2016-2017

Colleges zullen deels Nederlandstalig en deels (gastdocent) Engelstalig worden gegeven.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

In de andere vakken komen internationale aspecten van het arbeidsrecht al aan bod, maar in dit vak wordt de internationale en Europese dimensie ook afzonderlijk belicht.

Aan bod komen internationale normverdragen (ILO-conventies, ESH) en het door internationale organisaties uitgeoefende toezicht. Daarbij wordt aandacht besteed aan handhaving van elementaire eisen aan veilige en verantwoorde arbeidsomstandigheden in een globaliserende economie. Daarom zal ook de invloed van regels inzake internationale handel (bijv TTIP) en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan bod komen. Onderhandelingsvrijheid inzake arbeidsvoorwaarden en vakverenigingsvrijheid zijn belangrijke onderdelen van dit vak.

Wat het Europese arbeidsrecht betreft wordt, na een inleiding over het sociale beleid en de wetgevingsinstrumenten van de EU, ingegaan op de doorwerking van EU-regels inzake arbeidsvoorwaarden (bijv. werktijden/vakantie) en op grensoverschrijdend werknemersverkeer en de arbeidsvoorwaarden die gelden bij arbeid over de landsgrenzen. Een belangrijk onderdeel is het arbeidsrechtelijke internationale privaatrecht, zoals neergelegd in de Rome I-Verordening en de Detacheringsrichtlijn.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Dit vak verschaft studenten een overzicht van het internationale en Europese arbeidsrecht en de handhaving daarvan ( ILO: structuur/organisatie en fundamentele arbeidsnormen, doorwerkingsmechanismen van EU-recht in nationaal arbeidsrecht).

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • nationaal recht en nationale praktijken toetsen aan internationale normen (fundamentele arbeidsnomen en EU-recht);

 • niveaus van verbindendheid van internationale regelingen m.b.t. EU arbeidsregels, fundamentele arbeidsnormen te onderscheiden en toe te passen;

 • juridische vraagstukken met internationale aspecten te analyseren en gemotiveerd op te lossen;

 • internationale bronnen te interpreteren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. P.F. van der Heijden, Dhr. Prof. A. Neal (gasthoogleraar), , prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, mr. dr. I.A. Haanappel en mr. dr. M. Kullmann

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof.mr. P.F. van der Heijden, Dhr. prof A. Neal (gasthoogleraar), , prof. mr. B. Barentsen, prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, mr. dr. I.A. Haanappel en mr. dr. M. Kullmann

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof, maken opdrachten

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen aan de hand van casus.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving Sociaal Recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

 • Aanvullend materiaal dat via Blackboard ter beschikking wordt gesteld.

Werkboek
Geen.

Reader

 • Internationaal Arbeidsrecht

 • Europees Arbeidsrecht

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. mr. dr. I.A. Haanappel- van der Burg

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid: ma, di, do, vr

 • Telefoon: 071 527 7073 of 7636

 • E-mail: i.a.haanappel@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B121

 • Openingstijden: ma t/m vrijdag 9u30-12u30

 • Telefoon secretariaat: 31 71 527 7636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl