Prospectus

nl en

Organizational Change

Course
2016-2017

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten die al de cursus Inleiding MPS gevolgd hebben.

Beschrijving

Organisaties die tot de publieke sector behoren, maken in Nederland ingrijpende veranderingen door. Reorganisaties zijn bij overheidsorganisaties en onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen aan de orde van de dag. Organisatieveranderingen hebben betrekking op de structuur, de cultuur en het management van organisaties en hebben tot doel de effectiviteit en de efficiëntie te vergroten. Uiteraard verschillen de aard en het tempo van de doorgevoerde veranderingen van organisatie tot organisatie. Toch zijn er gemeenschappelijke elementen in de pogingen tot organisatievernieuwing in de publieke sector, die onder andere naar voren komen in de inhoud van de verandering . Allerlei publieke organisaties proberen een ‘klantvriendelijke’, ‘bedrijfsmatige’, ‘cliëntgerichte’, ‘marktconforme’ werkwijze te realiseren en werken ze aan ‘competentiemanagement’, ‘employability’ en ‘empowerment’. Het bedrijfsleven geldt daarbij als rolmodel. In de praktijk gaan die vernieuwingen met veel problemen gepaard en bestaat er vaak een grote discrepantie tussen de oogmerken van allerlei ‘verbeteringen’ en de feitelijke effecten ervan.
In de cursus komt uitdrukkelijk de vraag aan de orde in hoeverre de publieke sector zich wel leent voor in de private sector ontwikkelde en toegepaste veranderingsmodellen, gelet op de verschillen in context tussen de private en de (semi-) publieke sector. Daarbij is het van belang om ook in de publieke sector te differentiëren, bijvoorbeeld tussen meer beleids- en meer uitvoeringsgerichte onderdelen. Een laatste aandachtspunt in de cursus is het proces van verandering: hoe kan organisatieverandering gemanaged worden en wat is de rol van leiderschap?

In de cursus staan de volgende zes vragen centraal.

 1. Wat zijn de drijfveren van publieke organisaties om zich te vernieuwen?
 2. Wat zijn de relevante aspecten van organisatieverandering?
 3. Wat zijn de theoretische benaderingen van organisatieverandering?
 4. Hoe verloopt het proces van verandering, en hoe is dit te managen?
 5. Welke factoren bepalen het slagen en falen van verandering, welke weerstanden doen zich voor en welke conflicten spelen zich af?
 6. Welke specifieke kenmerken van publieke organisaties maken organisatieverandering anders dan in de private sector?

In een serie werkgroepbijeenkomsten wordt theoretische en empirische literatuur over organisatievernieuwing, met inbegrip van de machtsaspecten, besproken. Tevens komen concrete voorbeelden van zich vernieuwende publieke organisaties aan de orde.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus hebben de studenten inzicht in

 • Het belang van organisatieverandering voor publieke organisaties

 • de relevante aspecten van organisatieverandering;

 • de factoren die het slagen dan wel falen van organisatieverandering beïnvloeden;

 • de specifieke kenmerken van organisatieverandering in de publieke sector;

 • de verschillende theoretische benaderingen van organisatieverandering;

 • de verschillende benaderingen van verandermanagement.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (verplicht!) en zelfstudie.

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 16
Zelfstudie: 124

Toetsing

Een tentamen over de stof (50%) en een eindpaper (4000 woorden), ook 50%.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Masterstudenten zijn niet verplicht aan de eerste kans deel te nemen, maar dan verliezen zij het recht op de herkansing. De examencommissie kan hierin anders besluiten.
Ook indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Ja. Beschikbaar vanaf de start van de cursus.

Literatuur

Studiemateriaal

 • Christiane Demers, Organizational Change Theories. A Synthesis. SAGE, 2008. ISBN978-07619-2932-1.

 • Artikelen (tijdig beschikbaar via links op blackboard)
  Daarnaast werkgroepenslides.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

W. van Noort

Opmerkingen

-