Prospectus

nl en

Research in Public Administration

Course
2016-2017

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de Master Management van de Publieke Sector.

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om studenten de basisprincipes van sociaalwetenschappelijk onderzoek aan te leren, met een sterke focus op bestuurskundige thema’s. Daarnaast leren studenten deze principes toe te passen in de ontwikkeling van een eigen onderzoeksvoorstel, dat bij voorkeur de basis vormt voor het schrijven van de scriptie binnen de masteropleiding. Studenten leren bestaand onderzoek kritisch te evalueren. Daarnaast leren zij zelf interessante en onderzoekbare onderzoeksvragen te formuleren, theorieën aan te wenden om deze vragen te beantwoorden, en onderzoeksontwerpen te maken voor het verzamelen van empirische gegevens. De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeksontwerpen: (vergelijkende) case studies, ‘large-N’ ontwerpen, en experimenten. Aan bod komt de vraag hoe men het best onderzoekseenheden kan selecteren, en hoe gegevens zo betrouwbaar en valide mogelijk kunnen worden verzameld. In de colleges worden state-of-the-art studies in de bestuurskunde en het eigen werk van studenten besproken in het licht van deze onderwerpen. Het eindproduct van deze cursus is een kwalitatief hoogwaardig onderzoeksvoorstel dat kan dienen als de basis voor het schrijven van de masterscriptie.

Leerdoelen

Na deze cursus is de student in staat om:

  • verschillende vormen van sociaalwetenschappelijk onderzoek te herkennen, te beschrijven en te bediscussiëren;

  • bestuurskundig onderzoek kritisch te evalueren op validiteit en betrouwbaarheid

  • een kwalitatief hoogwaardig onderzoeksvoorstel voor bestuurskundig onderzoek / de masterscriptie te schrijven;

  • verschillende onderzoek ontwerpen te duiden en hun voor- en nadelen te waarderen

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (verplicht)
Zelfstudie

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • contacturen: (3 uur p.w. x 7 weken – college) = 21

  • uren zelfstudie: 119 uur voorbereiden van colleges/werkgroepen, bestuderen van literatuur, maken van opdrachten enz.

Toetsing

Elke week werken studenten aan kleine opdrachten. Deze bestaan uit het beantwoorden van vragen over de literatuur, het geven van kritiek op elkaars werk, en onderdelen van het eigen onderzoeksvoorstel. Niet alle opdrachten worden becijferd, maar om het vak te halen moeten alle opdrachten voldoende zijn gemaakt en op tijd zijn ingeleverd.

Het eindcijfer is gebaseerd op de volgende toetsen en deelcijfers:

  • Eerste versie van een individueel onderzoeksvoorstel (25%)

  • Het reviewen van een onderzoeksvoorstel van een andere student (15%)

  • De eindversie van een individueel onderzoeksvoorstel (60%)

Als de student alle opdrachten heeft gemaakt, maar een onvoldoende heeft als eindcijfer, is er de mogelijkheid om de eindversie van het individuele onderzoeksvoorstel te herkansen. De andere opdrachten voor een deelcijfer kunnen niet worden herkanst, maar deze kunnen wel worden gecompenseerd door andere deelcijfers.

NB: aanwezigheid bij de colleges is verplicht.

Een enkele bijeenkomst missen is toegestaan, zonder opgaaf van reden. Het missen van twee bijeenkomsten is alleen toegestaan onder exceptionele omstandigheden en op basis van bewijsmateriaal. Ook bij het missen van een college moeten verplichte opdrachten alsnog worden ingeleverd. Het missen van drie of meer bijeenkomsten betekent hoe dan ook dat de cursus bij een volgende gelegenheid zal moeten worden gevolgd. De conferentie in de laatste week van de cursus is een voor iedereen een verplichte bijeenkomst. Stel in geval van bijzondere omstandigheden altijd de docent zo vroeg mogelijk – en als het kan voorafgaand aan het te missen college – op de hoogte.

Meer informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Masterstudenten zijn niet verplicht aan de eerste kans deel te nemen, maar dan verliezen zij het recht op de herkansing. De examencommissie kan hierin anders besluiten.
Ook indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Blackboard is de centrale portal voor communicatie tussen de docenten en studenten. Naast inschrijving in USIS dient de student zich tijdig te enrollen via Blackboard. Blackboard zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur

De literatuur zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus op Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Info volgt.

Opmerkingen

-