Prospectus

nl en

Prestatiemanagement

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Mede als uitvloeisel van New Public Management heeft prestatiemeting en –management een grote vlucht genomen binnen zowel het Nederlandse openbaar bestuur alsmede ook in andere(westerse) landen. Het doel van prestatiemanagement is te komen tot een grotere efficiency en effectiviteit binnen het openbaar bestuur en tot een betere mogelijkheid om publieke organisaties af te rekenen op hun resultaten. Prestatiemeting kent wel een groot aantal nadelen. Zo wordt door De Bruijn gewezen op de negatieve prikkels en bijwerkingen (door hem perverse effecten genoemd). Daarnaast kan prestatiemanagement ertoe leiden dat de waarden die kenmerkend zijn voor de publieke sector worden veronachtzaamd (waaronder rechtsstatelijke beginselen).
De opzet van de cursus is drieledig. Er zullen door de docent enkele inleidende colleges worden gegeven. Vervolgens dienen de studenten zelf onderzoek te verrichten, waarover zij in de laatste colleges een presentatie zullen moeten geven. Op basis van het onderzoek en de reflectie op hun presentaties zullen de studenten een individueel paper moeten schrijven, op basis waarvan zij een cijfer voor het vak krijgen.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • Inzicht te hebben in de aard van prestatiemanagement

  • Inzicht te hebben in de voor- en nadelen van prestatiemanagement

  • Zelf onderzoek te verrichten op het gebied van prestatiemanagement

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (verplicht)

Studielast

140 uur, waarvan
14 contacturen
42 uur werken aan groepsopdrachten
42 uur werken aan individueel paper
42 uur literatuurstudie

Toetsing

Diverse groepsopdrachten (onderzoeksvoorstel, interviewscript, posterpresentatie): 25% van het eindcijfer
Individueel eindpaper: 75% va het eindcijfer

Beide onderdelen dienen voldoende te zijn, d.w.z. 5.5 of hoger. Beide onderdelen zijn bij een lager cijfer herkansbaar.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Masterstudenten zijn niet verplicht aan de eerste kans deel te nemen, maar dan verliezen zij het recht op de herkansing. De examencommissie kan hierin anders besluiten.
Ook indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Twee weken voordat vak start is Blackboard beschikbaar

Literatuur

Nog nader bekend te maken

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

i.c.m.van.der.weijden@cwts.leidenuniv.nl

Opmerkingen

-