Prospectus

nl en

Strategic Management

Course
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor of Pre-master Bestuurskunde

Beschrijving

Strategieontwikkeling en strategisch gedrag van organisaties is van steeds groter belang in de publieke sector. Strategisch management heeft daarbij als bedoeling om op een gerichte manier sturing te geven aan de interne en externe activiteiten van organisaties, en om de omgeving van deze organisaties te beïnvloeden. Het einddoel daarbij is om het legitiem functioneren van de organisatie te waarborgen.
In de verschillende sessies worden eerst de concepten strategische planning en strategisch management geanalyseerd aan de hand van het model van Bryson. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de toepasbaarheid van vaak aan de bedrijfskunde ontleende modellen. Er wordt op basis van theorievorming ingezoomd op het strategisch managementproces, het gedrag van publieke managers en de praktijk in het openbaar bestuur. Tevens dienen de studenten een eigen onderzoek te verrichten naar een reeds afgerond strategisch managementproces. Daarbij dienen studenten aanbevelingen op te stellen voor de onderzochte organisatie in de vorm van een beleidsadvies.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • de theorieën achter strategisch management te kennen

  • zich bewust te zijn van de verschillen tussen de publieke en de private sector rond strategisch management

  • aangebrachte theorieën te kunnen toepassen op een case

  • eigen onderzoek te verrichten op het gebied van strategisch management

  • organisaties te kunnen adviseren op het gebied van strategisch management

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (verplicht)

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 14
Zelfstudie en fieldwork: 126

Toetsing

Individueel paper inclusief beleidsadvies (100%). Bij een cijfer lager dan 5.5 kan het paper worden herkanst.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Masterstudenten zijn niet verplicht aan de eerste kans deel te nemen, maar dan verliezen zij het recht op de herkansing. De examencommissie kan hierin anders besluiten.
Ook indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Maand voordat vak start is Blackboard beschikbaar.

Literatuur

  • J.M. Bryson, Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, San Francisco, nieuwste druk.

  • Aanvullende literatuur wordt doorgegeven via Blackboard dan wel op college ter beschikking gesteld

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

G.S.A.Dijkstra
Campus Den Haag Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer: B2 o8
Telefoon: 070-8009412

Opmerkingen

-