Prospectus

nl en

The Discipline of Public Affairs

Course
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor of Premaster Bestuurskunde.

Beschrijving

Deze cursus maakt je wegwijs in de ontwikkeling van public affairs, de wetenschappelijke wortels ervan en de praktijk in Nederland. De centrale thema’s en elementen in public affairs komen aan bod: Wat is lobbyen en wat verstaan we onder het bredere begrip public affairs? Welke soorten belangen en belangenorganisaties bestaan er, welke strategieën voor toegang en invloed kunnen we onderscheiden? Wat zijn de eigenschappen van issues als knikkers in het spel? Hoe ‘managen’ organisaties in de publieke sector zelf de diversiteit aan belangenorganisaties waar zij mee te maken krijgen?

Public affairs omvat de relaties tussen publieke en private belangenbehartigers en tweerichtingsverkeer met de overheid. Naast de invloed op beleid draait het hierbij ook steeds meer om de maatschappelijke reputatie. Deze inleidende cursus behandelt de centrale elementen van public affairs en staat uitgebreid stil bij de ontwikkeling van dit terrein van theorie en praktijk. Hoe komt het dat steeds meer organisaties aan public affairs doen en dit ook meer als een van hun hoofdtaken beschouwen? Hoe spelen de eigenschappen van allerlei soorten private en publieke organisaties een rol bij de belangenbehartiging? Welke strategieën kunnen zij volgen? Hoe verantwoorden professionals in de belangenbehartiging zich intern in hun organisatie als ‘thuisbasis’ en extern tegenover het bredere publiek?

Deze cursus is de basis voor de verdere ontwikkeling van je kennis en inzicht over het speelveld, spelers, knikkers in het spel en over strategie en ethiek in belangenbehartiging. Hoe gaan publieke organisaties hiermee om en wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het spel rond belangenbehartiging?

Leerdoelen

Als je deze cursus met succes hebt gevolgd, kun je:

  1. Het begrip public affairs beschrijven en aangeven hoe dit begrip zich verhoudt tot lobbyen.
  2. Uitleggen waarom voor organisaties naast lobbyen ook hun maatschappelijke reputatie steeds belangrijker wordt als onderdeel van public affairs.
  3. De belangrijkste vijf ontwikkelingen op het terrein van public affairs noemen en het verband tussen deze ontwikkelingen leggen.
  4. Het onderscheid tussen de ‘zendende’ en de ‘ontvangende’ kant van public affairs herkennen in concrete gevallen.
  5. Belangenorganisaties typeren en de overeenkomsten en verschillen tussen deze typen gebruiken in een analyse.
  6. Analyseren hoe een issue in de belangenbehartiging een ‘levenscyclus’ doorloopt.
  7. De betekenis van interne en externe verantwoording door belangenbehartigers uitleggen en laten zien welke dilemma’s hierbij bestaan.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Interactie hoorcolleges en werkgroepbijeenkomsten.
De zelfstudie in deze currsus bestaat uit werk in kleine teams aan een running case met twee opdrachten, waarover in de werkgroepen presentaties worden gehouden.
De hoor- en werkcolleges zijn verplicht.

Studielast

Hoorcolleges en werkgroepen: 2 + 2 uur per week * 7 weken = 28 uur.
Voorbereiding colleges en werkgroepen door zelfstudie: 42 uur.
Werk in kleine teams aan 2 opdrachten: 28 uur.
Individueel werk aan de 2 opdrachten: 21 uur.
Voorbereiding tentamen: 21 uur.

Toetsing

Twee opdrachten tijdens de cursus en een schriftelijk tentamen.
Elke opdracht is 20% (samen dus 40%) van het eindcijfer, het tentamen is 60% van het eindcijfer.

Elk deelcijfer moet ten minste 5.5 zijn.

Opdrachten met een cijfer lager dan 5.5 moeten opnieuw worden ingeleverd voor het einde van de cursus en het tentamen. Er wordt een hertentamen gepland.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Masterstudenten zijn niet verplicht aan de eerste kans deel te nemen, maar dan verliezen zij het recht op de herkansing. De examencommissie kan hierin anders besluiten.
Ook indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Cursusinformatie en een gedetailleerde cursussyllabus worden op blackboard geplaatst in de week voor de start van de cursus.

Literatuur

Alle leesmateriaal wordt vermeld in de cursussyllabus, bestaande uit artikelen die via de electronische catalogus van de universiteitsbibliotheek zijn te downloaden.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof. dr. Arco Timmermans

Opmerkingen

-