Prospectus

nl en

Tutoraat Pedagogische Wetenschappen jaar 2

Course
2016-2017

LET OP: de Academische Pabo heeft een eigen tutoraat

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen wordt veel belang gehecht aan het ontwikkelen van een academische houding. Kritisch kijken, leren vragen te stellen en na te denken over hoe een (evidence-based) antwoord op vragen gegeven kan worden, zijn belangrijke vaardigheden die studenten zich eigen moeten maken. Het ontwikkelen van goede onderzoeksvaardigheden is hierbij erg belangrijk. Het tutoraat in jaar 2 staat in het teken van verder leren nadenken over pedagogisch onderzoek (onderzoeksvragen, – designs, ethische en methodologische kwesties). Dit gebeurt in verschillende soorten bijeenkomsten; kleinschalige tutoraatsbijeenkomsten en vier onderzoekscolloquia. Het tutoraat in het tweede jaar is nauw verbonden met het Oefenonderzoek. Er wordt gewerkt in dezelfde groepen en in het tutoraat wordt op verschillende momenten geoefend met materiaal uit het oefenonderzoek.
In het tutoraat wordt verder gewerkt aan het ontwikkelen van academische vaardigheden, zoals schrijfvaardigheid en presenteren. Er is veel aandacht voor de rol van de academische vaardigheden in de beroepspraktijk (zoals het nut van academisch schrijven voor het maken van intakeverslagen, en de interpretatie en verslaglegging van testen). Het verband tussen theorie/onderzoek en de beroepspraktijk wordt voortdurend gelegd. Het reflecteren op de eigen academische ontwikkeling is deel van de afronding van het tutoraat.

Leerdoelen

Rooster

Onderwijsvorm

Het tutoraat in jaar 2 heeft drie soorten bijeenkomsten:

Introductiebijeenkomst

Aan het begin van het jaar vindt een gezamenlijke introductiebijeenkomst plaats van het Tutoraat jaar 2 en het Oefenonderzoek voor alle studenten. Tijdens deze bijeenkomst wordt de gang van zaken in beide vakken uitgelegd.

Tutoraatsbijeenkomsten

Dit zijn werkgroepen van ongeveer 20-25 personen, waarin studenten actief werken aan verschillende opdrachten. De tutoraatsgroepen zijn wat samenstelling betreft hetzelfde als de groepen waarmee het Oefenonderzoek wordt uitgevoerd. Er zijn gemiddeld drie tutoraatsbijeenkomsten per blok.

Onderzoekscolloquia

In elk blok volgen studenten één onderzoekscolloquium, dat wordt verzorgd door een vertegenwoordiger van één van de vier Bachelorspecialisaties. Een onderzoekscolloquium is een hoorcollege van twee uur voor alle studenten tegelijk, waarin twee (lopende) onderzoeken worden gepresenteerd. Aan elk onderzoekscolloquium is een opdracht verbonden, waarin studenten op ethische dan wel methodologische aspecten van de onderzoeken ingaan. Deze opdrachten worden ingeleverd en tellen mee voor de afronding van het vak.

Toetsing

Een voldoende beoordeling van alle opdrachten (vier opdrachten behorende bij de onderzoekscolloquia, reflectie op eigen academische ontwikkeling, kleine opdrachten ter voorbereiding op en tijdens de tutoraatsbijeenkomsten) en een actieve deelname aan het tutoraat. Alle bijeenkomsten van het tutoraat (inclusief de onderzoekscolloquia) zijn verplicht. Bij afwezigheid met een geldige reden – te beoordelen door coördinator en tutor – dient een vervangende opdracht gemaakt te worden. Studenten ontvangen, indien men voldaan heeft aan alle eisen, de studiepunten na afloop van het tweede semester.

Literatuur

Alle materiaal wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.

Contact

Coördinator van het tutoraat jaar 2 is Drs. C. Kouwenhoven