Prospectus

nl en

Juridification

Course
2016-2017

Toegangseisen

Bachelor

Beschrijving

Juridisering is een belangrijk item in het huidige Nederlandse debat over het functioneren van het openbaar bestuur. Ook in veel andere landen is juridisering een belangrijk punt van discussie. Het seminar is uitdrukkelijk niet juridisch van aard. Het seminar gaat over de rol van het recht binnen het openbaar bestuur en in de relatie tussen burger en overheid. Juridisering behoort daarmee tot een belangrijk wetenschappelijk debat binnen de bestuurskunde met grote maatschappelijke en bestuurlijke implicaties.
De term ‘juridisering’ wordt in het maatschappelijke, bestuurlijke en wetenschappelijke debat vaak te pas en te onpas gebruikt, veelal met een negatieve connotatie. Anders gesteld, de term is een containerbegrip. In dit seminar wordt juridisering gebruikt als een neutrale term, inhoudend dat het recht in toenemende mate menselijke relaties bepaalt (zonder daar terminologisch een waardeoordeel aan te verbinden). In dit seminar staat de juridisering in de relatie tussen overheid en burger en binnen de overheid, centraal. Het begrip juridisering vertoont daarmee nauwe verwantschap met ‘bureaucratisering’ in termen van Max Weber. In het seminar wordt allereerst ingegaan op de term ‘juridisering’ en de verschillende dimensies die daarbij te onderscheiden zijn. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of er sprake is van juridisering (en op welke wijze en in welke mate). Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de oorzaken van juridisering. Nadat deze onderwerpen aan de orde zijn gesteld, richt het seminar zich volledig op de gevolgen van juridisering voor het overheidshandelen. De deelnemers aan dit seminar zullen hier zelf empirisch onderzoek naar dienen te verrichten en over hun bevindingen presentaties te geven, die uiteindelijk zullen resulteren in een afsluitend paper (op basis waarvan zij een eindcijfer krijgen). Met name in de eerste colleges is de aanpak comparatief van aard (Nederland, België en nog enkele andere landen). Het onderzoek van de deelnemers zal zich vooral richten op de Nederlandse situatie (alhoewel de mogelijk bestaat dat de deelnemers ook een internationaal vergelijkend perspectief kiezen).

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • de theorieën en praktijk achter juridisering en de gevolgen daarvan op bestuursprocessen te kennen

  • aangebrachte theorieën te kunnen toepassen op een case

  • eigen onderzoek te verrichten op het gebied van juridisering van bestuursprocessen

  • organisaties te kunnen adviseren op het gebied van juridisering van bestuursprocessen

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (verplicht).

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 14
Zelfstudie: 126

Toetsing

Individueel onderzoekspaper (100%).

Masterstudenten zijn niet verplicht aan de eerste kans deel te nemen, maar dan verliezen zij het recht op de herkansing. De examencommissie kan hierin anders besluiten.
Ook indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Maand voordat het vak start is Blackboard beschikbaar.

Literatuur

Verschillende artikelen die de studenten ter beschikking worden gesteld

Aanmelden

Informatie over schriftelijke toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.

Contact

Prof.dr. A.H.L. de Becker
a.h.l.de.becker@cdh.leidenuniv.nl:mailto:a.h.l.de.becker@cdh.leidenuniv.nl
Campus Den Haag Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer: B2 o8
Telefoon: 070-8009952

G.S.A.Dijkstra
g.s.a.dijkstra@cdh.leidenuniv.nl:mailto:g.s.a.dijkstra@cdh.leidenuniv.nl
Campus Den Haag Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer: B2 o8
Telefoon: 070-8009412

Opmerkingen

Overige informatie die hierboven niet gevraagd is maar u wel graag kwijt wil.