Prospectus

nl en

The Policy Cycle and the Politico-Administrative Arena

Course
2016-2017

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de Master Management van de Publieke Sector

Beschrijving

Deze cursus gaat uitgebreid in op de cyclus van beleid, van het moment dat een onderwerp op de agenda komt tot de ervaringen tijdens de uitvoering van beleid en de lessen die daaruit worden getrokken (of niet). Spelers die betrokken zijn of willen worden tijdens de verschillende momenten in de beleidscyclus betreden allerlei soorten arenas om invloed uit te oefenen. Uiteindelijk draait het vaak om de arena’s van bestuurlijke en politieke aandacht en besluitvorming – waarin publieke organisaties in de rol verkeren van ‘ontvangende kant’ van de belangenbehartiging.

Om de route van een onderwerp van belangenbehartiging in de beleidscyclus te kunnen volgen, is het dus ook nodig om de werking van de politieke en bestuurlijke instituties in Nederland te kennen en begrijpen. Daarbij speelt de internationale context (multilevel governance) een rol omdat zowel issues als bevoegdheden bij beleid meestal geen exclusief binnenlandse aangelegenheid zijn. Welke route (of verschillende routes) lopen issues door de bestuurlijke arena en hoe spelen de structuur en spelregels van de verschillende onderdelen van het openbaar bestuur daarbij een rol? Zo kent het wetgevingsproces verschillende min of meer formele fasen die in de praktijk hun kansen en beperkingen opleveren voor spelers om invloed uit te oefenen.

De beleidscyclus omvat behalve formele wetgeving ook andere soorten beslissingen waarbij altijd sprake is van een combinatie van uitdenken en uitvechten. Er kunnen duidelijke beslissingen uit dit proces volgen, maar soms ook niet. Beleid kan tijdens de uitvoering weer terug op de politieke agenda komen, of het kan onduidelijk blijven hoe de uitvoering er eigenlijk uitziet. Naast formele procedures wordt de beleidscyclus ook bepaald door het gedrag van politieke en ambtelijke organisaties of individuele spelers, van coalitiepolitiek tot bureaupolitiek. Nieuwe spelers zoals allerlei groepen burgers betreden het speelveld en oefenen druk uit op besluitvomers. Kortom, deze cursus biedt inzicht in de routes van allerlei onderwerpen en issues in de beleidscyclus en de politieke en bestuurlijke stations die ze daarbij passeren.

Leerdoelen

Als je deze cursus hebt afgerond kan je:
1. Aangeven hoe het Nederlandse bestuurlijke stelsel is opgebouwd en welke belangrijke veranderingen en machtsverschuivingen daarin plaatsvinden.
2. Laten zien op welke momenten in de beleidscyclus door belangenbehartigers invloed kan worden uitgeoefend en welke strategieën en activiteiten ze daarbij opzetten.
3. De relatie leggen tussen onderwerpen op de agenda in Nederland en de internationale (en EU) omgeving.
4. Uitleggen hoe de maatschappelijke en politieke aandacht voor problemen toe- en afneemt en de definitie van die problemen afhangt van de kring van betrokken actoren.
5. Beschrijven en verklaren hoe organisaties in het openbaar bestuur omgaan met informatie die hen vanuit belangenbehartigers bereikt.
6. Theoretische inzichten toepassen op concrete issues uit de praktijk van public affairs.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Seminar/werkcollege

  • Zelfstudie: voorbereiden colleges met opdrachten, en werk aan tussenopdrachten en individuele eindopdracht

  • Korte excursie naar een organisatie uit de praktijk van beleid

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • 1*2 uur kick off hoorcollege

  • Seminar/werkcollege: 7*3 = 21 uur

  • Zelfstudie: 117 uur (7*6 uur werkcollege voorbereiden = 42 + werk aan tussenopdrachten en individuele eindopdracht = 75 uur).

Toetsing

Het eindcijfer is gebaseerd op de volgende toetsen en deelcijfers: individuele tussenopdracht 40% en individuele eindopdracht 60 %.

De deelcijfers kunnen niet worden gecompenseerd door andere deelcijfers.

De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Masterstudenten zijn niet verplicht aan de eerste kans deel te nemen, maar dan verliezen zij het recht op de herkansing. De examencommissie kan hierin anders besluiten.
Ook indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Blackboard

Blackboard is het centrale portal voor communicatie tussen de docenten en de studenten. Naast inschrijving in USIS dient de student zich tijdig te enrollen via Blackboard. Blackboard zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur

De literatuur zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus op Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak. Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof. Dr. Arco Timmermans

Opmerkingen