Prospectus

nl en

Korean for Academic Purposes 1

Course
2016-2017

Toegangseisen

Met succes Korean 1.1 afgerond hebben.

Beschrijving

Deze taalcursus heeft twee doelstellingen: het verwerven van een substantieel inzicht in de taalkundige eigenschappen van het Koreaans enerzijds, en het verwerven van de kennis over Sino-Koreaans anderzijds. Het beoogt daarmee het ontwikkelen van de academische vaardigheid van de studenten die later in het programma voor onderzoeksdoeleinden moet worden ingezet om diverse Koreaanstalige teksten te raadplegen.

In samenhang met de doelstellingen bestaat deze cursus uit twee verschillende onderdelen:
Werkcollge “Lezen en Vertalen” en Hoorcollege “Hantcha”.

Werkcollge “Lezen en Vertalen”
De reeks werkcolleges “Lezen en Vertalen” staat het analyseren en vertalen van de teksten centraal, gevolgd door leesoefeningen over de behandelde teksten aan de hand van het tekstboek (zie literatuur). Studenten krijgen wekelijks de vertaalopdrachten van de betreffende les als huiswerk mee en die zullen vervolgens tijdens de colleges besproken worden aan de hand van zinsontleding en het vertalen en begrijpen van een tekst. Ter vergroting van lexicaal en syntactisch inzicht wordt daarbij een contrastieve methode gehanteerd die het structurele verschil tussen Nederlands en Koreaans belicht.

Hoorcollege “Hantcha”
In the course “Hantcha” students will learn basic Chinese Characters that will be useful for Korean reading and writing as well as vocabulary learning. Through this course, students will become acquainted with Chinese characters that are commonly found in everyday Korean life. At the end of the course, students will have learned around 120 characters for beginners and know the basics of how Chinese characters are formed. By learning Chinese Characters, students will see that the meaning within Chinese characters has had an influence on the Korean language.

Leerdoelen

 • Het verwerven van fundamenteel inzicht in de taalkundige eigenschappen van het Koreaans,

 • Het leren lezen, begrijpen en analyseren van enkelvoudige Koreaanse teksten over de verschillende onderwerpen,

 • Het maken van een samenvatting van de gelezen teksten in eenvoudige formuleringen,

 • Het vertalen van Koreaanse zinnen naar het Nederlands (of vice versa.)

 • Het verwerven van een basiskennis van elementaire Chinese karakters en deze zich eigen maken.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (Lezen en Vertalen) in het Nederlands.

 • Hoorcollege (Hantcha) in het Engels.

Studielast

Totale studielast: 140 uur waarvan 98 uur voor Werkcollege “Lezen en Vertalen”:

 • Bijwonen van colleges (2 uur p.w. x 13 weken): 26 uur

 • Bestuderen/ vertalen van opgedragen teksten en de daarbij horende oefeningen (4 uur p.w. x 13 weken): 52 uur

 • Voorbereiden van 2 schriftelijke toetsen (10 uur x 2 toetsen): 20 uur

The course “Hantcha” (total work load: 42 hours):

 • Contact hours: 13 hours (1hrs x 13 weeks)

 • Preparation and review of each class: 13 hours (1hrs x 13 weeks)

 • Preparation for midterm exam: 8 hours

 • Preparation for final exam: 8 hours

Toetsing

De verhouding tussen “Lezen en Vertalen’ en “Hantcha” is 7:3.

Binnen het Werkcollege “Lezen en Vertalen” (70% van de totale waardering):

 • Wekelijkse take-home opdrachten (10%)

 • Tussentijdse toets (30%)

 • Eindtoets (30%)

The course “Hantcha” will count for 30% of the final grade:

 • Midterm written exam (15%)

 • Final written exam (15%)

Het eindcijfer voor Korean for Academic Purposes 1 bestaat uit het gewogen cijfer (7:3) van “Lezen en Vertalen” en “Hantcha”.
Om Korean for Academic Purposes 1 te kunnen afronden, moet je gemiddeld een 6.0 of hoger halen voor de tussentijdse- en de eindtoets van “lezen en Vertalen” én gemiddeld een 6.0 of hoger voor de tussentijdse- en de eindtoets van “Hantcha”.
Er is geen herkansing voor de wekelijkse take-home opdrachten en tussentijdse toetsten van “Lezen en Vertalen” en “Hantcha”. In geval van herkansing is die er voor het werk- en hoorcollege afzonderlijk: de twee deeltoetsen van “Lezen en Vertalen” en die van “Hantcha” worden door één gezamenlijke toets over de behandelde leerstof van het hele semester vervangen; het cijfer van de herkansing vervangt de eerder behaalde cijfers van de tussentijdse- en de eindtoets.
Dit betekent dat het cijfer van de herkansing als volgt telt:
“Lezen en Vertalen” (60%) & “Hantcha” (30%)

Blackboard

Blackboard zal voor het ter beschikking stellen van lesmateriaal of opdrachten en aan de colleges gerelateerde mededelingen gebruikt worden.

Literatuur

Tekstboek voor de reeks werkcollege “Lezen en Vertalen”:
Cho, H.S. e.a. (ed.): Yonsei Korean Reading 2 (연세 한국어 읽기 2). Seoul: Yonsei University Press, 2010. ISBN: 9788971419304

Aanbevolen literatuur:
Van den Toorn, M.C. : Nederlandse grammatica. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1984. http://www.dbnl.org/tekst/toor004nede01_01/toor004nede01_01_0008.php
Ihm, H.B, e.a.: Korean Grammar for International learners. Seoul: Yonsei University, 2001

Textbook for the course “Hantcha” :
LanguageEducation Institute Seoul National University. Useful Chinese Characters for Learners of Korean. (Seoul: Darakwon, 2015). ISBN: 9788959957644

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Docent: Mw. Drs. M.S. Chi of kamer 105 op het Arsenaal.
Docent: Mw. A. Li

Opmerkingen

As is the case for all Korean Studies courses, a strict attendance policy will be enforced. Attendance to all lectures and seminars is expected. Failure to attend results in a lower grade. If you do not attend more than three classes you will not be able to continue attending the classes and your exam and/or paper may not be graded by the instructor(s). If you have a valid reason not to attend, you may get dispensation from this rule, but you have to consult the coordinator of studies on this.