Prospectus

nl en

Bestuurskundig onderzoek (NL)

Course
2016-2017

Toelatingseisen

 • Alleen premasterstudenten die na het afronden van de premaster toegelaten worden tot de master Management van de Publieke Sector mogen deze cursus volgen.

 • Premaster studenten die na afronden van de premastervakken de master Crisis and Security Management of de master Public Administration gaan doen volgen de Engelstalige variant Research in Public Administration.

Omschrijving

Wat maakt een onderzoek wetenschappelijk? Wat is de rol van theorie binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek? Hoe kunnen we de complexe realiteit reduceren tot concepten die systematisch bestudeerd kunnen worden en hoe kunnen we deze concepten meten? Welke technieken zijn er beschikbaar voor het verzamelen en analyseren van data?

De cursus bestuurskundig onderzoek is een inleiding tot de fundamenten van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van voorbeelden uit bestuurskundig onderzoek behandelen we de verschillen en overeenkomsten tussen kwalitatieve en kwantitatieve wetenschappelijk benaderingen. We besteden aandacht aan het belang van een onderzoeksopzet, het formuleren van een goede onderzoeksvraag, de ontwikkeling van een theoretisch kader en het selecteren van een geschikte onderzoeksmethode. Daarnaast bespreken we o.a. de rol van theorie, het begrip causaliteit en het meetbaar maken van concepten. Het vak laat studenten kennis maken met wat de ‘ambacht’ van hun discipline is, d.w.z. de methoden en technieken die nodig zijn voor het schrijven van hun master thesis. Het algemene doel van de cursus is tweeledig: (1) om studenten kritische lezers van wetenschappelijk onderzoek te maken en (2) om hen voor te bereiden op het zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Leerdoelen

 • Identificeren van de belangrijkste principes van wetenschappelijk onderzoek;

 • Het begrijpen van de rol van theorie en het bouwen van wetenschappelijke modellen;

 • Herkennen van diverse onderzoeksmethoden die gebruikt worden bij sociaal wetenschappelijk onderzoek;

 • Het begrijpen en kunnen uitleggen van de voor- en nadelen van diverse onderzoeksmethoden;

 • Kritisch de methodologische onderbouwing van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek te beoordelen;

 • Toepassen van basis onderzoeksmethoden

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, practica, zelfstudie.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

 • Contacturen: (1,5 uur p.w. x 7 weken – college) + (1,5 uur p.w. x 2 weken – practica) = 13,5

 • Uren zelfstudie: 126,5 uur voorbereiden van colleges/werkgroepen, bestuderen van literatuur, maken van opdrachten enz.

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van de volgende onderdelen:
Paperopdracht – 40% van het eindcijfer
Eind-tentamen – 60% van het eindcijfer.

Om het vak succesvol te halen dienen studenten zowel de paperopdracht als het eind-tentamen met een voldoende af te ronden (minimum cijfer 5,5), compensatie is niet mogelijk. Studenten dienen bij de eerste kans een cijfer tussen 3 en 5,5 te halen om de tentamens te mogen herkansen.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Blackboard is de centrale portal voor communicatie tussen de docent en studenten. Naast inschrijving in USIS dient de student zich tijdig te enrollen via Blackboard. Blackboard zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur

 • Bryman, A. (2012) Social research methods, 4th edition. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-958805-3

 • Bijkomende literatuur (wetenschappelijke artikelen)

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Blok 2:
Dhr. W.G. Broekema MSc w.g.broekema@fgga.leidenuniv.nl