Prospectus

nl en

Bachelorproject Orthopedagogiek

Course
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse moet behaald zijn. Raadpleeg voor meer informatie (o.a. over de verplichte Posterpresentatie en het uploaden van je Bachelorscriptie in het Scriptierepositorium) ook de website. Op deze site vind je ook de speciale Wegwijzer Bachelorproject. En vergeet niet de site van de het Bacheloratletier te bezoeken.

Beschrijving

Het bachelorproject heeft tot doel de student ervaring te laten opdoen met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. Tijdens het bachelorproject verricht de student onderzoek naar een pedagogisch thema dat deel uitmaakt van een van de afstudeerrichtingen dan wel de combinatiestudie Academische Pabo. De student richt zich op een vraagstelling, verricht literatuuronderzoek, bezint zich op de methodologische, ethische en praktische implicaties van zijn onderzoek, verzamelt en analyseert gegevens met betrekking tot de vraagstelling, trekt een conclusie, en legt deze stappen vast in een verslag.

Er worden projecten aangeboden binnen alle afstudeerrichtingen en vanuit alle onderzoeksgroepen van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Leerdoelen

  • Het in een ondersteunende omgeving zelfstandig doorlopen van de empirische cyclus, waarbij, afhankelijk van het project waarin wordt geparticipeerd, de verschillende fasen meer of minder omvattend worden doorlopen*

  • Intensieve kennismaking met het onderzoeksterrein van de pedagoog;

  • Integratie van eerder in de opleiding aangeleerde kennis en vaardigheden met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Pedagogische Wetenschappen;

  • De verdere ontwikkeling en uitbreiding van de in de Bacheloropleiding geleerde kennis van en vaardigheden in Methoden en Technieken van onderzoek;

  • Leren zelfstandig en verantwoordelijk mee te functioneren in een project (professionele houding);

  • Het in de context van een uitdagend onderzoek ervaren wat de eigen mogelijkheden en beperkingen zijn, zowel met betrekking tot vaardigheden als met betrekking tot het persoonlijk functioneren in een dergelijk project en daarmee op dusdanige wijze leren omgaan dat het project goed wordt afgerond.

*In geval er sprake is van een historische of theoretische studie kan het afdelingsbestuur besluiten dat een student niet wordt verplicht de empirische cyclus te doorlopen. De betreffende student dient hiertoe een gemotiveerd verzoek in bij het afdelingsbestuur. Bij de evaluatie van de verzoeken laat het afdelingsbestuur zich leiden door de eindtermen die van toepassing zijn voor afgestudeerde Bachelors Pedagogische Wetenschappen.

Rooster

Onderwijsvorm

De student doet een individueel onderzoek in een groepsgewijze begeleidingsstructuur, waarbij een aanwezigheidsplicht geldt. De student maakt een individueel projectvoorstel, schrijft een individueel onderzoeksverslag en verzorgt een presentatie over het project.

Toetsing

De student schrijft een individueel onderzoeksverslag waaruit moet blijken dat hij in staat is tot het systematisch uitwerken van een probleemstelling en tot het geven van een kritische reflectie op grond van theoretische inzichten. Ook moet de student in staat zijn verantwoorde keuzes te maken uit de diverse sociaal-wetenschappelijke onderzoeks- en dataverwerkingsmethoden. De beoordeling is, behalve op het onderzoeksverslag, gebaseerd op aanwezigheid tijdens begeleidingsbijeenkomsten, functioneren, individueel projectvoorstel, individueel onderzoeksverslag, eventuele geleverde tussentijdse producten en de eindpresentatie. Als het projectvoorstel onvoldoende is kan het onderzoek geen doorgang vinden.
Het definitieve verslag van het Bachelorproject dient zowel digitaal als in geprinte vorm ingeleverd te worden. De digitale versie moet via Turnitin ingeleverd worden, zodat plagiaatcontrole kan plaatsvinden.

Voor dit vak bestaat geen mogelijkheid tot vrijstelling en er kan geen beroep worden gedaan op Elders Verworven Competenties.

Blackboard

Voor verdere informatie zie de Blackboard site. En vergeet niet de site van het Bacheloratelier te bezoeken.

Literatuur

Afhankelijk van het gekozen project.

Aanmelden

Onderwijs

Informatie over aanmelden voor het vak wordt gegeven op Blackboard en via U-mail.

Tentamen

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Bachelorproject Orthopedagogiek
Coördinator: Dide van Adrichem
Zie ook de website van Orthopedagogiek

Opmerkingen

NB Het hier beschreven bachelorproject is geen onderdeel van het Pre-masterprogramma. Dit traject heeft een eigen, aangepaste versie van het bachelorproject.