Prospectus

nl en

Clinical Assessment and Treatment: The autism spectrum disorders

Course
2016-2017

NB Language of instruction is Dutch.

h3. Ingangsvoorwaarden

Deelgenomen hebben aan het tentamen van het vak "Diagnostiek en behandeling: inleiding":https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/65955/diagnostiek_en_behandeling_inleiding

h3. Beschrijving

Deze specialisatie van Diagnostiek en Behandeling richt zich op diagnostiek en behandeling van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn de etiologie (waaronder genetische syndromen met een verhoogd risico op ASS), (neuro)psychologische kenmerken, recente ontwikkelingen in diagnostiek en in evidence-based behandelwijzen. Bovendien zal aandacht besteed worden aan atypische verschijningsvormen van ASS (vrouwen, regressie).

Dit onderdeel bouwt voort op de cursus "Diagnostiek en Behandeling: Inleiding":https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/65955/diagnostiek_en_behandeling_inleiding, en – voor zover van toepassing – de cursus "Klinische Vaardigheden (Diagnostiek en Behandeling)":https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/65957/klinische_vaardigheden.

h3. Leerdoelen

  • Actuele kennis van de etiologie en specifieke behoeften van personen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

  • Vaardigheid om wetenschappelijke kennis met betrekking tot ASS over te brengen aan ouders en professionals

  • Kennis van en inzicht in diagnostisch-onderzoek-procedures voor ASS

  • Inzicht in basiselementen van behandeling van ASS

  • Kennis van evidence-based behandelingen van ASS

"Rooster":http://www.fsw.leidenuniv.nl/pedagogiek/studenten/rooster1617/roosters/diagnbehspec.html

h3. Onderwijsvorm

Het vak is opgebouwd uit tien hoorcolleges waarin actieve deelname van studenten wordt verwacht. Er wordt gebruik gemaakt van het flipping the classroom principe, waarbij studenten voorafgaande aan het college online een college bekijken en in de colleges op locatie actief met de geleerde stof aan de slag gaan.

h3. Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en paper.

Vanaf de aanvang van het vak wordt door studenten gewerkt aan een individueel paper. Het paper dient uit 1500-2000 woorden te bestaan (exclusief titelpagina, inhoudsopgave en referentielijst) en ingeleverd te worden in lettertype 12 (Arial of Times New Roman), regelafstand 1,5. Literatuuronderzoek wordt door de student uitgevoerd, 80% dient peerreviewed en Engelstalig te zijn en er dienen tenminste drie recente (2012 of recenter) referenties te worden gebruikt. Het paper zal worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende en er is één herkansingsmogelijkheid. Bij een onvoldoende voor de herkansing dient het vak opnieuw te worden gevolgd in het volgende studiejaar.

N.B. Het is geen voorwaarde om een voldoende voor de paper te hebben behaald voor deelname aan het tentamen. Echter, een voldoende voor het paper is wel een voorwaarde voor het succesvol afronden van het vak.

h3. Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van "Blackboard":https://blackboard.leidenuniv.nl/

h3. Literatuur

  • Matson, J.L. & Sturmey, P. (2011). International Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders. Springer.

  • Een combinatie van artikelen en boeken (worden nader bekend gemaakt).

h3. Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

h4. Onderwijs

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

h4. Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. "Lees meer":http://www.fsw.leidenuniv.nl/onderwijs/reglementen/tentamenregeling-osc.html

h3. Contact

Coördinator: Dr. M.P.Ketelaars. Tijdens de cursus heeft "Dr. Ketelaars":https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/mieke-ketelaars spreekuur gedurende een uur na afloop van de colleges..