Prospectus

nl en

Clinical adolescent studies (Clinical assessment and treatment)

Course
2016-2017

NB Language of instruction is Dutch.

Toegangseisen

Deelgenomen hebben aan het tentamen van het vak Diagnostiek en behandeling: inleiding

Beschrijving

In deze specialisatie van Diagnostiek en Behandeling gaan we in op aspecten van het werk van een orthopedagoog op het specifieke werkterrein van de jeugdhulpverlening. We bouwen in dit studieonderdeel voort op het vak Diagnostiek en Behandeling: inleiding en – voor zover van toepassing – op het vak Klinische Vaardigheden. Binnen dit vak staan diagnostiek, behandeling/interventies, (motiverende) gesprekstechnieken en eHealth centraal. Tijdens de collegereeks, bestaande uit tien colleges, gaan we in op vijf thema’s: pleegzorg, psychopathie, pesten, vaktherapie (o.a., psychomotorische therapie en muziektherapie) en middelengebruik. Elk thema behandelen we gedurende twee colleges. Het eerste college is theoretisch-inhoudelijk en wordt gestructureerd rond vakliteratuur en wetenschappelijke artikelen. Het tweede college staat in het teken van praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Er wordt een gastcollege verzorgd door een praktijkprofessional waarbij interactieve casuïstiekbespreking plaats vindt. Van studenten wordt een actieve inzet verwacht; voor elk eerste college dienen studenten de literatuur kritisch te bestuderen. Ter voorbereiding van elk tweede college dienen studenten de casuïstiek grondig door te nemen om goed voorbereid te kunnen deelnemen aan de interactieve casuïstiekbespreking.

Leerdoelen

Studenten hebben aan het eind van de cursus:

  • Kennis van recente theorieën en wetenschappelijke inzichten over de thema’s die tijdens dit vak aan bod komen (pleegzorg, psychopathie, pesten, vaktherapie en middelengebruik).

  • Kennis en vaardigheid om het orthopedagogisch handelen voor wat betreft diagnostiek en interventie/behandeling te kunnen vormgeven en onderbouwen (zoals verwacht wordt tijdens de casuïstiekbesprekingen).

  • Kennis van motiverende gespreksvoering en dit kunnen toepassen in gesprekken binnen de jeugdhulpverlening.

  • Kennis van eHealth en de mogelijkheden van eHealth in het werk van een orthopedagogiek in de jeugdhulpverlening.

Rooster

Onderwijsvorm

Het vak is opgebouwd uit tien hoorcolleges, het schrijven van een individueel paper en als afronding vindt een literatuurtentamen plaats.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en paper.

Vanaf de aanvang van het vak wordt door studenten gewerkt aan een individueel paper. Het paper dient uit 1500-2000 woorden te bestaan (exclusief titelpagina, inhoudsopgave en referentielijst) en ingeleverd te worden in lettertype 12 (Times New Roman), regelafstand 1,5. Literatuuronderzoek wordt door de student uitgevoerd gericht op peer-reviewed en Engelstalige literatuur. Er dienen tenminste drie recente (2011 of recenter) referenties te worden gebruikt. Het paper zal worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende en er is één herkansingsmogelijkheid. Bij een onvoldoende voor de herkansing dient het vak opnieuw te worden gevolgd in het volgende studiejaar.

N.B. Het is geen voorwaarde om een voldoende voor de paper te hebben behaald voor deelname aan het tentamen. Echter, een voldoende voor het paper is wel een voorwaarde voor het succesvol afronden van het vak.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Wordt bij aanvang van het vak bekend gemaakt, maar in ieder geval:
Naar-King, S., & Suarez, M. (2011). Motivational Interviewing with Adolescents and Young Adults. New York: The Guilford Press.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het eerste hoorcollege;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Coördinator van dit onderdeel is Mw. M.A. van Beem
Een afspraak kan gemaakt worden via de mail.