Prospectus

nl en

Statistiek

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college maakt de studenten vertrouwd met statistiek: de wetenschap die zich bezighoudt met het beschrijven en analyseren van gegevens met de bedoeling daaruit algemeen geldende conclusies te kunnen trekken. De nadruk ligt op het correct leren toepassen van statistische methoden, niet op de wiskundige verantwoording van die methoden. De cursus omvat zowel beschrijvende statistiek (methoden voor het beschrijven van een verzameling gegevens) als inferentiële statistiek (methoden voor het afleiden van eigenschappen van een niet volledig geobserveerde populatie uit een representatieve steekproef). De cursus introduceert de nodige basisconcepten (toevalsvariabelen, kansen, statistieken, parameters, waarschijnlijkheidsverdelingen, inferentie, punt- en intervalschattingen, hypothesetesten), methoden voor inferentie van specifieke parameters (zoals gemiddelde, standaarddeviatie, correlatie, …), hypothesetesten betreffende een of meerdere variabelen, en het bouwen van voorspellende modellen.

Leerdoelen

Gegevens correct kunnen analyseren met behulp van methoden uit de statistiek. Dit impliceert inzicht in welk soort vragen met behulp van statistische methoden opgelost kunnen worden, welke methoden zich hiertoe lenen, en hoe de methoden correct gebruikt kunnen worden.

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege.

Toetsing

  • Er is een schriftelijk tentamen en er moeten 3 opdrachten worden uitgewerkt tijdens het semester. – Zowel voor de opdrachten (verslagen) als voor het tentamen moet een voldoende worden gehaald. – Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van het tentamen (70%) en het voor de opdrachten behaalde cijfer (30%).

Literatuur

-Statistical Methods for the Social Sciences, Alan Agresti and Barbara Finlay, Pearson New International Edition, Pearson Education, ISBN 9781292021669, 2013 – De slides die via de website beschikbaar zullen worden gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Website

Statistiek