Prospectus

nl en

Diversity and human rights

Course
2016-2017

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law

Beschrijving

Hoewel mensenrechten universele gelding hebben worden zij lang niet altijd en overal ook gerespecteerd en nageleefd. Dat geldt in het bijzonder voor de mensenrechten van vrouwen. Al is er in hun positie veel verbeterd, nog steeds worden vrouwen in de hele wereld geconfronteerd met specifieke schendingen van mensenrechten waarmee mannen niet of in aanzienlijk mindere mate te maken hebben.
Een interessante vraag is in hoeverre die schendingen ook een universeel karakter hebben of dat zij verschillen al naar gelang de culturele, politieke en economische achtergrond van de samenlevingen waarin zij plaatsvinden. In dit vak gaan we daar onderzoek naar doen. Dat doen we aan de hand van de bestudering van een aantal Concluding observations van de toezichthoudende comités bij het Internationale Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (het Vrouwenverdrag), het Internationale Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR) en het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten met betrekking tot landen uit verschillende delen van de wereld. Concluding observations vormen het sluitstuk van de ‘constructieve dialoog’ die de verdragscomités in het kader van de rapportageprocedure met landen houden over de implementatie van de verplichtingen die uit de mensenrechtenverdragen voortvloeien en waarin zij hun bevindingen en aanbevelingen neerleggen. Ze vormen daarmee een potentieel belangrijke bron van informatie over de hierboven genoemde kwestie. De studenten schrijven over hun onderzoeksbevindingen een paper en presenteren die op een afsluitend seminar. Ze werken daarbij in tweetallen.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
De doelstelling van het vak is twee ledig. Enerzijds beoogt het studenten meer inzicht te geven in de positie van vrouwen en de bescherming van hun mensenrechten in mondiaal perspectief. Anderzijds beoogt het de onderzoekvaardigheden van studenten te ontwikkelen en de daarmee samenhangende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • studenten hebben inzicht verworven in hedendaagse gendervraagstukken in een mondiaal perspectief
  -studenten hebben kennis gemaakt met een aantal VN-mensenrechtenverdragen en inzicht verkregen in het werk van de betreffende toezichthoudende comités
  -studenten hebben onderzoekvaardigheden ontwikkeld en zijn in staat hun onderzoekresultaten mondeling en schriftelijke te presenteren.

Onderwijsvorm

Werkgroepen
3-4 interactieve bijeenkomsten van ieder 2-3 uur ter voorbereiding van het onderzoek en het schrijven van de papers (onderzoeksverslagen)
1 bijeenkomst om de voortgang van de onderzoeken te bespreken
Afsluitend seminar waarin studenten de onderzoeksresultaten presenteren.
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie, verzamelen en analyseren van bronnenmateriaal voor hun onderzoek.

Het vak start in week 5 (op 30 januari) en eindigt met het afsluitende seminar in week 12 (op 20 maart);
het onderwijs is op de maandagavonden van 17-19/20 uur (en 1x bij uitzondering op een dinsdagavond). Er is niet iedere week een bijeenkomst, dat zijn de weken waarin de studenten hun onderzoek doen en aan het onderzoeksverslag/paper werken.

Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Naam docent: Prof.mr.drs. M.L.P. Loenen

Periode en onderwerp bijeenkomst

 • Maandag 30 Januari 2017: 17.15-20.00u (Neem een broodje mee voor in de pauze!)
  Bijeenkomst 1. Introductie
  a.Kennismaking
  b.Bespreking doel en opzet van het vak
  c.Bespreking juridisch kader van het te verrichten onderzoek

 • Dinsdag 7 februari 17.15-19.30u (Nb: dit is een afwijkende avond van de andere bijeenkomsten!)
  Bijeenkomst 2. Opzet en aanpak van het onderzoek

 • Maandag 13 februari 17.15-19.30u
  Bijeenkomst 3. Start uitvoering onderzoek en afstemming werkwijze

 • Maandag 20 februari
  Onderzoekweek; geen plenaire bijeenkomst

 • Vrijdag 24 februari 16.00u
  Deadline rondsturen schriftelijke verslaglegging van eerste bevindingen aan elkaar

 • Maandag 27 februari 17.15-19.30u
  Bijeenkomst 4. Bespreking eerste bevindingen met elkaar + eventueel bijstellen/afstemmen van de aanpak/verslaglegging van het onderzoek. Uitwisselen eventuele knelpunten.

 • Maandag 6 maart
  Vervolg onderzoek; geen bijeenkomst

 • Vrijdag 17 maart 12.00u
  Deadline inleveren papers

 • Maandag 20 maart 17.15-19.30u
  Mini-seminar: Presentatie resultaten en discussie over de uitkomsten.

 • Uiterlijk 3 april: Bekendmaken cijfers

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Paper

 • Presentatie

Inleverprocedures
Paper inleveren in hardcopy + electronisch bij docent

Examenstof
n.v.t.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • wordt nader bekend gemaakt via Blackboard

Aanbevolen studiemateriaal

 • wordt nader bekend gemaakt via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Maximum aantal deelnemers

12 (twaalf)

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.mr.drs. M.L.P. Loenen

 • Werkadres: KOG kamer B114

 • Bereikbaarheid: ma, di, do, vrij

 • Telefoon: 071 527 3689

 • E-mail: m.l.p.loenen@law.leidenuniv.nl