Prospectus

nl en

How to govern a global world? Comparative regional integration from Africa to South-America

Course
2016-2017

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law.
Aanbevolen is het Ba2-vak Europees recht (kan zowel voorafgaand als tegelijkertijd gevolgd worden).

Beschrijving

De wereld staat voor een grote uitdaging. Aan de ene kant is er een sterke globalisering. De wereld is steeds nauwer verbonden, en voor cruciale uitdagingen als economie, milieu, migratie of veiligheid betekenen grenzen niet meer zo heel veel. Om grip te houden op deze mondiale ontwikkelingen en uitdagingen moeten staten samenwerken. Geen enkele staat is immers meer in staat om zelfstandig echt invloed uit te oefenen. De Panama Papers zijn een duidelijk voorbeeld: staten moeten samenwerken om controle te houden op enorme multinationals die anders staten tegen elkaar uitspelen en netto nergens belasting betalen.

Om deze uitdagingen aan te gaan en relevant te blijven gaan steeds meer staten regionaal samenwerken. De Europese Unie is het meest ontwikkelde voorbeeld, maar in navolging van de EU zijn over de hele wereld regionale organisatie ontstaan. Van de East African Community tot de ASEAN proberen deze blokken door samenwerking welvaart te verhogen, stabiliteit te garanderen, en relevant te blijven op het internationale vlak. Mede als gevolg hiervan wordt de wereld steeds meer opgedeeld in regionale blokken, waardoor individuele staten nog minder in de melk te brokkelen hebben.

Aan de andere kant blijkt het lastig om regionale integratie goed vorm te geven en in te passen in bestaande politieke en democratische systemen. Brexit illustreert deze spanning. Veel burgers wantrouwen het overdragen van soevereiniteit en macht aan regionale centra als Brussel, en willen ‘hun land’ terug. Wat wij zien is dan ook dat veel van deze regionale organisaties met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden: hoe organiseer en structureer je een regionale organisatie op een manier die effectief en democratisch is? Hoe verdeel je macht en geld, en hoe moet regionaal recht werken?

In dit vak vergelijken wij samen de verschillende regionale organisaties die opgericht zijn. Studenten zijn daarbij vrij om te kiezen op welke organisatie zij willen focussen, van de EU tot aan de WTO, ASEAN, de South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), de African Union, de Economic Community of Western African States (ECOWAS), de Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), de Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC), de Arab Maghreb Union (AMU), de Arab Cooperation Council, de League of Arab States (LAS) of TTIP. Na een algemene inleiding gaan studenten zelf onderzoek doen naar een van deze organisaties. Daarbij zal het onderzoek gericht zijn een centrale uitdaging die regionale organisaties gemeen hebben. Hoe heeft de ASEAN bijvoorbeeld de macht verdeelt tussen lidstaten en het regionale centrum? Wat is de status van WTO or EAC recht in de lidstaten? Hoe verhoudt de regionale organisatie zich tot de democratie in de lidstaten?

Geprobeerd zal worden om dit vak te koppelen aan universitair onderwijs in andere universiteiten op de wereld. Zo zal geprobeerd worden om studenten die naar de EAC kijken te koppelen aan studenten in Nairobi, terwijl studenten die naar ASEAN kijken kunnen werken met studenten uit Jakarta.
De opzet van het vak is sterk onderzoeksgericht. Na twee inleidende colleges over regionale integratie en enkele centrale uitdagingen gaan studenten zelfstandig onderzoek doen naar een vorm van regionale integratie. In de werkcolleges worden resultaten aan elkaar gepresenteerd en gediscussieerd over uitkomsten en manieren om het onderzoek te verbeteren.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak

Dit vak heeft twee primaire doelstellingen:
Ten eerste zullen studenten kennis van en inzicht in verkrijgen inzake de verschillende manieren waarop binnen en buiten Europa geprobeerd is regionele integratie vorm te geven en effectief te maken.

Ten tweede zullen studenten getraind worden om zelfstandig kritisch vergelijkend onderzoek te verrichten. De opzet van het vak is er op gericht om studenten relatief zelfstandig functioneel vergelijkend onderzoek te laten verrichten binnen een eigne gekozen jurisdictie. Binnen het overkoepelende kader van de het vak zullen studenten zelfstandig onderzoek verrichten.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Aantal à 2 uur: 2
Tijdens deze twee inleidende colleges zal worden ingegaan op: 1) de verschillende vormen van regionale integratie en 2) de methodologie van rechtsvergelijkend onderzoek en de verschillende uitdagingen voor regionale integratie die onderzocht kunnen worden.
Namen docenten: Mr.dr. A. Cuyvers
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie

Werkgroep (5 sessies van 3 uur)
Interactive research and working groups
Namen docenten: Mr.dr. A. Cuyvers
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie, eigen onderzoek.

Toetsing

Toetsvorm(en)

  • Onderzoekspaper (70%)

  • presentaties onderzoeksopzet (15%)

  • presentatie draft paper (15%)

Inleverprocedures
(draft) papers zullen op de gegeven deadlines via blackboard worden ingeleverd en verspreid worden voor peer-review en discussie tijdens de werkgroepen.
Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en alle stof besproken tijdens het onderwijs.

Maximum aantal deelnemers

Max: 18 deelnemers.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van “Blackboard”

Literatuur [indien mogelijk, anders op Blackboard]

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De verplichte en aanbevolen literatuur en wetgeving zal via blackboard beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

  • Vakcoördinator: Mr. dr. A. Cuyvers

  • Werkadres: KOG kamerB2.33

  • Bereikbaarheid: ma – vrij

  • Telefoon: 071 527 5409

  • E-mail: a.cuyvers@law.leidenuniv.nl