Prospectus

nl en

Empirisch criminologisch onderzoek

Course
2016-2017

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law/ student Bachelor Criminologie

Beschrijving

Het project gaat over de subjectieve ernst van delicten.
Terwijl in het Wetboek van Strafrecht een grove ordening van misdrijven is te maken aan de hand van strafmaxima, is vooralsnog onduidelijk welke percepties burgers hebben van de ernst van verschillende (typen). Die kennis is onder andere van belang om te kunnen bepalen in hoeverre het Wetboek (nog) aansluit bij de maatschappelijke opvattingen. Er bestaan verschillende benaderingen over welke factoren bepalend zijn voor de mate van ernst van delicten. In het verleden zijn er in binnen en buitenland ook empirische pogingen gedaan om percepties van ernst van delicten in kaart te brengen. Vooralsnog ontbreekt het echter aan een goede operationalisering en meting van subjectieve ernst. Wanneer dat bereikt is, kunnen tal van nieuwe onderzoeksvragen gesteld en beantwoord worden. Bijvoorbeeld:

  • in hoeverre verschilt de subjectieve ernst van delicten tussen slachtoffers en niet slachtoffers van misdrijven;

  • in welke mate verschilt de subjectieve ernst tussen landen en culturen.

  • welke persoonlijkheids- en achtergrondkenmerken van burgers hangen samen met subjectieve ernst;

  • en is subjectieve ernst veranderlijk in de tijd en afhankelijk van ervaring en kennis?

In dit cursusjaar wordt de noodzakelijke basis gelegd die beantwoording van de hiervoor genoemde onderzoeksvragen mogelijk maakt. Er zal een meetinstrument ontwikkeld (moeten) worden om subjectieve ernst op valide en betrouwbare wijze te meten en in onderzoek te gebruiken. Daartoe zullen de volgende onderzoeksinspanningen verricht worden:
1. literatuurstudie; theorie en eerder empirisch onderzoek (ook internationaal);
2. verdieping in de methodologische aspecten van schaalconstructie;
3. ontwikkeling van meetinstrument en pilot studies;
4. het instrument toepassen om één van bovenstaande causale vragen te beantwoorden;
5. gezamenlijk schrijven van een wetenschappelijk artikel.

Bij de 5 EC-variant zal het zwaartepunt bij de eerste drie genoemde stappen liggen; 10 EC is voor het gehele traject.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:

Verrichten van een wetenschappelijk criminologisch onderzoek. Het onderzoek zal het gehele spectrum beslaan van theorie en literatuurstudie, via ontwikkeling van een meetinstrument naar dataverzameling, analyse en rapportage. Op deze wijze doen de studenten wetenschappelijke ervaring op met de gehele onderzoekscyclus. Er wordt naar gestreefd het project af te sluiten met een publicabel artikel waar tijdens de cursus gezamenlijk aan gewerkt wordt.

Onderwijsvormen

Onderzoek: literatuurstudie en gezamenlijk schrijven van een wetenschappelijk artikel. Twee-wekelijkse begeleidingsbijeenkomsten. Van studenten wordt een flinke mate van zelfstandigheid en onderlinge samenwerking verwacht.

Toetsing

Opdrachten onderzoek – practica en privatissima

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Aanmelden

Voor dit vak geldt als uiterlijke aanmeldingstermijn vrijdag 21 okt. 12:00 uur.
Je kan je aanmelden door een mail met (alleen) je naam en studentnummer te sturen naar honours@law.leidenuniv.nl met als onderwerp/subject: Criminologisch onderzoek.

Maximaal aantal deelnemers:

9

Contact

  • Vakcoördinator: Prof. dr. Jan de Keijser

  • Werkadres: Steenschuur 252311 ES Leiden

  • Kamernummer C103

  • Bereikbaarheid:

  • Telefoon: 071- 527 7228

  • E-mail: j.w.de.keijser@law.leidenuniv.nl