Prospectus

nl en

Van basis tot homeostase

Course
2016-2017

Beschrijving

Het blok ‘Van basis tot homeostase’ behandelt de fysiologie en anatomie van het cardiovasculaire systeem, het ademhalingssysteem, en de nieren. De student leert hoe deze orgaansystemen functioneren en in onderlinge interactie bijdragen aan de homeostase van het organisme (de mens) onder wisselende omstandigheden. Onderliggende basale (moleculaire) mechanismen en fysiologische concepten worden beschreven en geïllustreerd c.q. toegepast aan de hand van klinische voorbeelden.

Leerdoelen

1 De student benoemt de belangrijkste vitale parameters die gecontroleerd worden (homeostase) door de drie orgaansystemen. De student beschrijft het mechanisme van negatieve terugkoppeling en kent de belangrijkste fysiologische feedback loops waarbij de vitale organen betrokken zijn.
2 De student onderscheidt de belangrijkste fysische en chemische grootheden die fysiologische processen karakteriseren. De student kent de belangrijkste wetmatigheden die de relaties tussen deze grootheden en hun athankelijkheid van stofeigenschappen beschrijven. De student past deze kennis toe in berekeningen die betrekking hebben op de fysiologie van vi tale orgaansystemen.
3 De student geeft de definities van een zuur, een base, en een buffer, noemt de belangrijkste voorbeelden hiervan in de lichaamsvloeistoffen. De student legt uit wat respiratoire en metabole zuurbase verstoringen zijn en voert berekeningen uit die betrekking hebben deze onderwerpen.
4 De student beschrijft de microscopische en macroscopische bouw en structuur van de drie vitale orgaansystemen en relateert deze aan de specifieke functie.
5 De student verklaart de belangrijkste functies van de orgaansystemen op basis van de onderliggende moleculaire mechanismen.
6 De student beschrijft de rol van het zenuwstelsel en het endocrien systeem bij de regulatie van de vitale orgaansystemen en onderscheidt daarbij de belangrijkste signaalstoffen, receptoren en hun specifieke effecten.
7 De student benoemt de veranderingen in de functie van de drie orgaansystemen en hun interacties die optreden bij normale dagelijkse acti viteiten (liggen, staan, rust, inspanning) en verklaart de aanpassingen (regulatie) die hierbij optreden om de homeostase te handhaven
8 De student voorspelt het effect van een aantal (veel voorkomende) omstandigheden die de homeostase verstoren (zoals bloed/vochtverlies) op de orgaansystemen en verklaart de (interactieve) reacties die optreden om de homeostase te herstellen.
9 De student beschrijft een aantal (veel voorkomende) afwijkingen in de normale bouw, structuur en/of functie van (onderdelen van) de vitale orgaansystemen en verklaart de (compensatoire) veranderingen die optreden om in die omstandigheden homeostase te (trachten te) bereiken.
10 De student beschrijft de belangrijkste methoden die zorgverleners gebruiken om de functie van de vitale orgaansystemen te beoordelen en interpreteert de hiennee gemeten parameters als normaal of abnormaal.
11 De student doet een beknopt literatuuronderzoek naar interventies gericht op preventie van, c.q. stoppen met, roken. De student beschrijft deze interventies gebruikmakend van het model van Lalonde (zie blok STA) en bediscussieert in het verslag de te verwachten effectiviteit (competentie Gezondheidsbevorderaar) .
12 De student formuleert een vraagstelling gebaseerd op kennis opgedaan in het blok en De student toetst deze m.b.v. meetgegevens verkregen tijdens de practica. De student voert een statistische analyse uit en interpreteert de resultaten. De student beschrijft dit onderzoek in de vonn van een gestructureerd abstract. (LIJN AWV JAAR 1)
13 De student beschrijft de organisatie van zorg door middel van ‘zorgpaden’, illustreert dit met een voorbeeld en bespreekt voor- en nadelen vanuit het standpunt van de ziekenhuisorganisatie, de zorgverlener, of de patiënt. (competentie Organisator)

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, practica, responsiecolleges, E-learning

Toetsing

Schriftelijke deel- en eindtoets (meerkeuzevragen), schriftelijk werkstukken, computertoets (toelating tot practicum).

Literatuur

  • Moore (6e druk): Clinically Oriented Anatomy (kernboek)

  • Moore (9e druk of 10de druk): The developing human (kernboek)

  • Pawlina (7de druk): Histology, a Text and Atlas (kernboek)

  • Kumar (8de druk): Clinical Medicine

  • McPhee (6e druk): Pathophysiology of disease

  • Boron (2nd updated edition): Medical physiology (kernboek)

  • Klabunde (2nd edition): Cardiovascular physiology concepts (aanbevolen boek)

Contact

Dr. P. Steendijk
Hartziekten
Prof.dr. L. Aarts
Anesthesiologie