Prospectus

nl en

Lijn Gezondheidsbevordering jaar 1

Course
2016-2017

Beschrijving

De lijncommissie gezondheidsbevordering bewaakt en bevordert de implementatie van het competentiedomein ‘gezondheidsbevordering’ binnen het curriculum zoals omschreven in het Raamplan 2009: ‘de juist afgestudeerde arts als gezondheidsbevorderaar erkent en bepleit actief het belang van preventieve gezondheidszorg voor de individuele patiënt, patiëntengroepen en de maatschappij. De arts draagt dit belang individueel dan wel in teamverband uit aan beleidsmakers op het terrein van de volksgezondheid en brengt preventieve gezondheidszorg waar mogelijk in de praktijk’.
De lijncommissie bereikt dit door expliciet aandacht aan dit thema te besteden in lijnonderwijs en door samen met de blokcoördinatoren te zorgen dat waar relevant in het desbetreffende blok relevante kennis over determinanten van gezondheid, gedragsverandering en methoden om gedragsverandering te stimuleren aan bod komen. De lijncommissie geeft ook specifiek aandacht aan het voldoende behandelen van de sociaaleconomische, culturele en etnische diversiteit, en global health.

Leerdoelen

1 De student kan aan de hand van de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking en inzicht in de bestaande sociaaleconomische en etnische gezondheidsverschillen in de Nederlandse samenleving illustreren wat nodig is om gelijkwaardige zorg te bieden aan de gehele Nederlandse populatie.
2 De student kan in eigen woorden uitleggen waarom het voor artsen belangrijk is om (basis) kennis te hebben van de theorie over gedragsverandering.
3 De student kan gedrag en opvattingen van patiënten herkennen met behulp van model over determinanten van gezondheid en met behulp van drie theorieën over gedragsverandering.
4 De student past theorieën van gedragsverandering (transtheoretical model (stages of change), Health belief model, theory of planned behavior toe op een eenvoudige casus.
5 De student kan beschrijven wat een gedragsinterventie is en wat de rol van artsen hierbij kan zijn.

Onderwijsvorm

hoorcollege, werkgroep, studieopdrachten

Contacturen

De lijn heeft in het eerste studiejaar jaar 1 ECTS. De daarbij behorende contacturen worden opgenomen in het rooster van het lijnonderwijs.
Daarnaast is er onderwijs over de lijn geïntegreerd in het blokonderwijs.

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een tentamen en als onderdeel van bloktentamens

Literatuur

  • Kernboek ‘Volksgezondheid en Gezondheidszorg’ (Mackenbach ea)

  • ‘Psychology for Medicine’ (Ayers & de Visser)

  • ‘Een arts van de wereld’ (Suurmond ea)

Aanvullende literatuur wordt opgegeven in overleg met de betreffende blokcoördinatoren.

Contact

Voorzitter: mw. Dr V. Nierkens, afdeling PHEG, 071-5268623