Prospectus

nl en

Lijn Gezondheidsbevordering jaar 2

Course
2016-2017

Beschrijving

De lijncommissie gezondheidsbevordering bewaakt en bevordert de implementatie van het competentiedomein ‘gezondheidsbevordering’ binnen het curriculum zoals omschreven in het Raamplan 2009: ‘de juist afgestudeerde arts als gezondheidsbevorderaar erkent en bepleit actief het belang van preventieve gezondheidszorg voor de individuele patiënt, patiëntengroepen en de maatschappij. De arts draagt dit belang individueel dan wel in teamverband uit aan beleidsmakers op het terrein van de volksgezondheid en brengt preventieve gezondheidszorg waar mogelijk in de praktijk’.
De lijncommissie bereikt dit door expliciet aandacht aan dit thema te besteden op de lijndagen en door samen met de blokcoördinatoren te zorgen dat waar relevant in het desbetreffende blok relevante kennis over determinanten van gezondheid, gedragsverandering en methoden om gedragsverandering te stimuleren aan bod komen. De lijncommissie geeft ook specifiek aandacht aan het voldoende behandelen van de sociaaleconomische, culturele en etnische diversiteit, en global health.

Leerdoelen

1 De student past in een papieren casus epidemiologische kennis op patiëntniveau of op groepsniveau toe.
2 De student herkent determinanten van gezondheid (genetische/etnische/biologische, gedragsmatige/culturele/levensbeschouwelijke en omgevings-factoren waaronder maatschappelijke, sociaal economische, en klimaatfactoren) in een papieren casus; De student geeft op groepsniveau aan welke determinanten van ziekte (m.b.t. milieu- voeding gerelateerde / gastheer -micro-organismen interacties) er zijn en op welke wijze ze kunnen bijdragen aan de pathogenese.
3 De student beargumenteert welke vormen van preventieve interventies in welke situaties het grootste effect zullen geven op zowel individueel als groepsniveau; beargumenteert wat hierbij de invloed is van etnische en culturele achtergrond, en het stadium van ontwikkeling van een samenleving is.
4 De student benoemt de belangrijkste gezondheidsrisico’s die studenten tijdens een buitenlandstage kunnen lopen en weet welke preventieve maatregelen hier tegen kunnen worden genomen; benoemt van de drie belangrijkste infectieziekten binnen Global Health (Malaria,HIV/ TB) zowel de epidemiologische aspecten als de specifieke risicogroepen en kan de kenmerken omschrijven waarin diagnostiek, therapie en preventie bij deze risicogroepen zich onderscheiden van de Nederlandse situatie.
5 geeft aan hoe gezondheid en ziekte worden beïnvloed door gender, leeftijd, etnische diversiteit en multiculturaliteit (interactie zorgvrager en zorgverlener, rol van de familie, informatieover-dracht); De student identificeert in papieren casus de EM’s (verklaringsmodellen) van arts en patiënt en verklaart hoe zij het geneeskundig proces beïnvloeden.
6 De student kan de betekenis omschrijven van enkele veelgebruikte indicatoren die de gezondheidsstatus van een populatie weergeven (levensverwachting, mortaliteit, morbiditeit, DALYs.) Kan uitleggen wat de beperkingen zijn van deze indicatoren als we de gezondheidsstatus willen vergelijken tussen populaties van diverse geografisch oorsprong of in verschillende sociaal/economische stadia van ontwikkeling.
7 De student toont verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij de uitvoering van studieopdrachten.
8 De student verwerft in oefensituaties informatie vanuit het perspectief van de ander (trefwoorden: empathie, onbevooroordeeldheid, zoeken naar contextuele informatie, rekening houden met emotionele betekenis informatie).
9 De student verstrekt in oefensituaties informatie op maat van het perspectief van de ander (trefwoorden: afstemming op emoties en begripsvermogen van de ander, concretiseren, verifiëren).
10 De student kan een patiënt uit een authentieke en complexe papieren casus, typeren op basis van epidemiologische gegevens, inclusief determinanten

Onderwijsvorm

hoorcolleges, werkgroepen, studieopdrachten
h3. Toetsing

Onderdeel van de bloktentamens
Door middel van eindverslag

Literatuur

  • Kernboek ‘Volksgezondheid en Gezondheidszorg’ (Mackenbach ea)

  • ‘Psychology for Medicine’ (Ayers & de Visser)

  • Arts van de Wereld

Aanvullende literatuur wordt opgegeven in overleg met de betreffende blokcoördinatoren.

Contact Voorzitter lijn commissie: mw. Dr. V. Nierkens, afdeling PHEG, 071-5268623