Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Clinical problems in ageing: diversity and choices

Course
2016-2017

Beschrijving

Dit blok behandelt de vraagstukken rond de veroudering. Het is breed multidisciplinair opgezet onderwijs waarin de patiënt centraal staat en klinische vraagstukken besproken worden tegen de achtergrond van brede basale kennis over de evolutie, biologie, (patho)fysiologie, genetica en epidemiologie. Gedurende het blok zal de complexiteit van de problematiek toenemen. Aan het eind van het blok wordt veroudering in een breed maatschappelijk verband gebracht. Er wordt uitgegaan van gemiddeld 10 hoorcolleges, een werkgroep, een deeltoets en een praktijkcontact per week. De werkgroepen worden longitudinaal begeleid waarbij het accent zal liggen op de diverse vaardigheden (samenwerking, diagnostisch proces, afnemen van biografische anamnese, afnemen van geriatrische vragenlijsten, opstellen van behandelplan, gezondheidsbevordering, interpretatie van wetenschappelijk onderzoek).

Leerdoelen

1 De student kan een complexe papieren casus van een oudere patiënt evalueren vanuit het perspectief van diverse zorgverleners en zorgsettingen, rekening houdend met de vraagstelling.
2 De student kan in een complexe papieren casus van een oudere patiënt: a.de etnische, interculturele en seksuele aspecten herkennen en doelmatig adresseren b.de(patho)anatomische, biologische en (patho)fysiologische mechanismen achter de bevindingen herkennen of deduceren c.verminderde reserve en kwetsbaarheden herkennen en signaleren d.de patronen in de klinische presentatie herkennen, rekening houdend met de grote diversiteit en atypische presentaties e.aangrijpingspunten identificeren voor verdere diagnostiek f.uitkomsten van vaak gebruikte diagnostische testen interpreteren g.een functiegerichte analyse maken h.aangrijpingspunten identificeren voor de behandeling en zorg i.behandeldoelen opstellen en prioriteren j.een therapeutisch plan maken (6Step) waarbij rekening wordt gehouden met: -de patiëntkarakteristieken en keuzen, -multimorbiditeit, -veranderde farmacokinetiek en dynamiek -medicatiebijwerkingen en interacties -onzekerheden rond het bewijs voor medisch handelen bij oudere patiënten k.een zorg/follow-up plan maken waarbij rekening wordt gehouden met bovengenoemde gegevens en daarnaast met de continuïteit en regie van de zorg en de huidige zorgorganisatie en financiering l.de grens tussen medisch zinvol handelen en overbehandeling aangeven m.de (ethische) keuzen beargumenteren
3 De student kan op basis van fotomateriaal vaak voorkomende dermatologische pathologie herkennen.
4 De student kan op basis van een korte film het looppatroon of een psychische presentatie vakkundig omschrijven.
5 De student is in staat om op een respectvolle manier een gesprek met een oudere aan te gaan waarbij de positieve attitude tegenover en betrokkenheid bij oudere mensen/patiënten gedemonstreerd wordt.
6 De student is in staat om bij een oudere patiënt biografische, functionele en zorganamnese af te nemen.
7 De student is in staat om in een rollenspel: a.biografische anamnese, MMSE, en GDS af te nemen b.actief te vragen naar de culturele achtergrond en deze te betrekken bij het opstellen van beleid (via LBV3, KRCV bijeenkomst 3) c.slecht nieuws gesprek te voeren (via LBV3, DC bijeenkomst 3) d.advance care planning gesprek te voeren e.orthostase te meten en de meting te interpreteren f.neurologisch onderzoek uit te voeren (via LBV3, DC bijeenkomst 3)
8 De student is in staat om een verband tussen het basale onderzoek en de klinische toepasbaarheid te leggen, te beargumenteren en te presenteren.
9 De student is in staat om de bestaande richtlijnen kritisch te lezen en de lacunes in bewijs met betrekking tot de oudere patiënt te identificeren en het overzicht van bewijs met betrekking tot vaak voorkomende problemen te presenteren.
10 De student is in staat om in samenwerking met anderen een wetenschappelijke hypothese te vormen en een onderzoeksplan te ontwerpen.
11 De student is in staat om in een complexe papieren casus van een oudere patiënt: a.een therapeutisch plan te maken, rekening houdend met de onzekerheden rond het bewijs voor medisch handelen bij ouderen b.de grens tussen het medisch zinvol handelen en overbehandeling aan te geven c.de ethische keuzen te beargumenteren
12 De student is in staat om een complexe (papieren casus van een) oudere patiënt te evalueren vanuit het perspectief van diverse zorgverleners en zorgsettingen rekening houdend met de vraagstelling.
13 De student is in staat om in een complexe papieren casus van een oudere patiënt een zorg/follow-up plan te maken waarbij rekening wordt gehouden met: a.Patiëntkarakteristieken b.De behoefte aan een pro-actieve houding, continuiteit en regie van de zorg c.De huidige zorgorganisatie en financiering
14 De student is in staat om in een complexe papieren casus van een oudere patiënt: a.rekening te houden met de grote diversiteit in de manieren waarop mensen oud worden b.etnische, interculturele en seksuele aspecten te herkennen c.verminderde reserve en kwetsbaarheden te herkennen en te signaleren
15 De student is in staat om de kennis over de veroudering en ouderengeneeskunde toe te passen bij het oplossen van diverse (maatschappijk brede) dilemma’s zoals bv. plannen van preventieve maatregelen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, Weblectures,
E-learning, Zelfstudieopdrachten,
Patiënt demonstraties
Verplichte werkgroepen
Responsiecolleges
Minisymposium

Toetsing

De toetsing bestaat uit opdrachten in de werkgroepen (deeltoetsen), werkstuk en een afsluitend schriftelijk tentamen.

Literatuur

Kernboek van Kane et al .Essential of Clinical Geriatrics (7e editie) MC Grow Hill
Diverse kernboeken uit de kernboekenlijst.
Verdiepende literatuur (voor overzicht zie blokboek).

Contact

Mw. Dr. A.M. Oleksik
Mw. Dr.ir. D. van Heemst
Laterelevensfasen@lumc.nl