Prospectus

nl en

Line professional development

Course
2016-2017

Toegangseisen

Werkgroepen Klinisch Redeneren en Consultvoeren en Docentcoachtraject LBV jaar 2 met een voldoende beoordeling afgerond.

Beschrijving

De Lijn Beroepsvorming strekt zich uit over alle jaren van de bachelor fase van de geneeskunde opleiding. Met deze lijn bereiden de studenten zich voor op de klinische (master) fase van de opleiding. In ieder jaar doorlopen de studenten een docentcoachtraject. Daarnaast zijn er per jaar specifieke aandachtspunten. In het eerst jaar ligt het accent vooral op aanleren van communicatieve vaardigheden en ontwikkelen van professioneel gedrag. In het tweede jaar ligt het accent op het oefenen van consultvoeren, klinisch redeneren en aanleren van vaardigheden lichamelijk onderzoek. Het derde jaar vormt een verdieping en verbreding van de eerste twee jaar en zullen de verschillende competenties verder ontwikkeld worden tijdens het docentcoachtraject en in totaal acht Vroege Praktijk Contacten, waarbij studenten in kleine groepjes onder begeleiding van een arts patiënten zullen gaan zien.

Leerdoelen

1 De student kan bij de vraagstukken die tijdens de Patiënt Demonstratie College, de Docentcoach-bijeenkomsten en de Vroege Praktijk Contacten besproken zijn: -De relevante anamnese vragen formuleren. -De alarmsymptomen bij deze klachten benoemen. -Het relevante lichamelijk onderzoek beschrijven en de gegeven uitkomsten interpreteren. -Zinvol aanvullend onderzoek noemen en de gegeven uitkomsten interpreteren.
2 De student is in staat uit te leggen hoe epidemiologische gegevens en context informatie de besluitvorming van de arts kunnen beïnvloeden.
3 De student noemt hardop waar men op let bij het beoordelen van de algemene indruk. De student herkent normale bevindingen en kent in theorie de afwijkende bevindingen.
4 De student demonstreert dat hij lege artis de bloeddruk kan meten en uitslagen van een bloeddrukmeting kan interpreteren.
5 De student demonstreert dat hij de arteriële pulsaties en lymfklierstations op de juiste plaats kan palperen, hij herkent normale bevindingen en kent in theorie de afwijkende bevindingen.
6 De student demonstreert dat hij het lichamelijk onderzoek van buik en thorax lege artis kan uitvoeren. Hij herkent normale bevindingen en kent in theorie de afwijkende bevindingen.
7 De student past de consultvoeringsvaardigheden adequaat toe, zowel in rollenspel met medestudent en met simulatiepatiënten als in contact met echte patiënten: -Structureren consult/gesprek. Opening: Noemen van naam en functie (indien nog niet bekend bij de ander). Patiënt op zijn gemak stellen. Informeren naar reden van komst of uitleg over doel van gesprek. Uitleg over verloop van gesprek. Middendeel: Informatie verzamelen vanuit patiënt perspectief (hulpvraag, wensen en verwachtingen, SCEGS). Informatie verzamelen vanuit biomedisch perspectief (speciële anamnese: 7 dimensies van de hoofdklacht en bijbehorende tractus). Indien relevant: verzamelen van context informatie (personalia, algemene – of tractus anamnese). Afsluiting: Samenvatting. Beantwoorden van hulpvraag. Uitleg over het vervolg. Evaluatie consult. Open vragen, gesloten vragen, concretiserende vragen, reflectieve vragen, copingsvragen, schaalvragen. Actief luister gedrag: open vragen, doorvragen, verbaal volgen, parafraseren, samenvatten, hanteren van stiltes, gevoelsreflecties.
8 De student heeft kennis over heteroanamnese en driegesprek en heeft in een rollenspel geoefend met de vaardigheden: -contact maken met ouders, op gemak stellen van ouders en kind, agenda vaststellen, informatie verzamelen d.m.v. hetero-anamnese.
9 De student kent de theorie over slecht nieuwsgesprek en geeft uitleg over het SPIKES model.
10 De student kent de theorie over gezamenlijke besluitvorming en beschrijft de verschillende stappen in het proces van gezamenlijke besluitvorming.
11 De student beschrijft op welke manier lastige interactie patronen tussen arts en patiënt doorbroken zouden kunnen worden en onderbouwt dit met de volgende modellen: -Roos van Leary, Kernkwadrant, Reddings-driehoek en de veranderingscirkel van Prochaska en DiClemente.
12 De student is in staat feedback te geven en te ontvangen volgens de in het lijnboek geformuleerde feedback criteria.
13 De student toont professioneel gedrag, in zijn omgang met zichzelf, met de werkgroep begeleider, zijn medestudenten en met zijn taken, wat zich uit in: -Op tijd komen. -Studieopdrachten maken. -Verslagen en opdrachten op tijd inleveren. -Op vragen en/of opmerkingen van groepsgenoten en docenten constructief reageren. -Actief deelnemen in discussies en/of maken van een groepsproduct. -Groepsleden ruimte geven bij te dragen aan discussie/opdracht en elkaars mening respecteren.
14 De student is in staat schriftelijk en mondeling te reflecteren volgens de daarvoor opgestelde criteria.
15 De student heeft schriftelijk gereflecteerd op: -Tenminste twee Vroege Praktijk Contacten. -Studiemotivatie en voortgang en op persoonlijke ontwikkeling in de zeven competenties halverwege en aan het eind van het jaar.
16 De student heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld, waarin aandachtspunten per competentie geformuleerd zijn en vier SMART geformuleerde leerdoelen zijn beschreven.
17 De student hanteert het beroepsgeheim en hanteert gepaste professionele afstandbetrokkenheid tijdens lichamelijk onderzoek.

Rooster

Het onderwijs van de Lijn Beroepsvorming jaar 3 is op woensdagen geroosterd.
De start van het onderwijs is op 12 november 2014

Onderwijsvorm

Patiënt demonstraties
Inleidende college en werkcolleges
Responsiecollege
Werkgroepen (docentcoachbijeenkomsten)
Vroege Praktijk Contacten
Zelfstudie

Toetsing

Docentcoach beoordeling
2x Beoordeling Vroege Praktijk Contacten
Toets consultvoeren bij simulatie patiënten
Vaardigheidstoets
BLS
Schriftelijk tentamen.

Literatuur

Van der Meer, J, van der Meer, JWM, Anamnese en Lichamelijk onderzoek
Grundmeijer, HGLM, Reenders, K, Rutten, GEHM, Het Geneeskundig Proces
De Jongh, TOH., de Vries, H. Grundmeijer, HGML, Diagnostiek van alledaagse klachten
Lloyd, M, Bor, R, Communication Skills in medicine
Suurmond, J, Seeleman, C, Stronks, K, Essink-Bot, ML. Een arts van de wereld

Contact

E-mailadres Lijn Beroepsvorming jaar 3