Prospectus

nl en

Modelleren B

Course
2016-2017

Vakinhoud

In dit vak wordt een begin gemaakt met het aanleren van de modelleercyclus. De student krijgt een eenvoudig probleem uit de praktijk. Nadat hier voor een wiskundig model gemaakt is, wordt het probleem opgelost, met soms nieuw aangeleerde methoden. De oplossing wordt vergeleken met de werkelijkheid. Als dit goed is volgt er geen aanpassing, anders moet het model aangepast worden.
In een tweede fase wordt de probleemstelling uitgebreid in een door de studenten gekozen richting.

Dit vak wordt in Delft gegeven.

Leerdoelen

Het begrijpen en kunnen toepassen van de modelleercyclus. Het gebruiken van tools zoals een programmeertaal en software. Communicatie met medestudenten en tutor, werken in een team. Rapporteren zowel mondeling als schriftelijk.

Onderwijsvorm

Werken in groepjes van vier met persoonlijke begeleiding door tutoren.

Wijze van toetsen

Mondeling overleg met de tutor.
Poster over de onderzoeksresultaten met een mondelinge toelichting in een postersessie.
Onderzoeksverslag.
Evaluatieverslag met peerreview

Beoordeling

Het eindcijfer wordt opgebouwd uit vier deelcijfers, die worden bepaald door de tutor:
Cijfer voor het modelleren, gebaseerd op de inhoud van het onderzoeksverslag (40%)
Cijfer voor het projectmatige werken, gebaseerd op de gesprekken met de tutor en het evaluatieverslag (30%)
Cijfer voor de poster, gebaseerd op de vorm van de poster en de kwaliteit van de mondelinge toelichting (15%)
Cijfer voor de vorm van het onderzoeksverslag (15%)

Voorkennis

Analyse 1, Lineaire Algebra 1, Caleidoscoop

Vervolgvakken

Modelleren en Simulatie, 2e jaar

Vakcode TUD

TW1050B

Co-docent

Dr.ing. D. Jeltsema
D.Jeltsema@tudelft.nl

Links

Blackboard TUD

Gedetailleerdere vakbeschrijving deel B