Prospectus

nl en

Letterkunde: Poésie et théâtre

Course
2017-2018

Toegangseisen

Hoofdvakkers moeten Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800) en Letterkunde II: Introduction à la littérature française (de 1800 à nos jours) (gevolgd hebben. Andere studenten: toelating in overleg met de docent P.J. Smith..
Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden: wel in studiejaar 2017-2018 en niet in studiejaar 2018-2019.

Beschrijving

In het eerste deel van dit college wordt een overzicht van de Franse poëzie gegeven, van de Grands Rhétoriqueurs tot de moderne dichters. In het practicumgedeelte van dit college leren we, werken met de basisbegrippen uit de versificatie, de stijlleer en de poëzie-analyse. Het tweede gedeelte van het college is gewijd aan het toneel, van de zeventiende eeuw tot nu. We zullen stukken lezen van Molière, Racine, Hugo, Jean Genet en Beckett.
In het practicum (1 uur per week) leer je zelf literaire teksten analyseren; en je leert mondeling en schriftelijk verslagleggen van je bevindingen.

Leerdoelen

Algemene kennis van de belangrijkste teksten en genres.
Deze teksten en genres kunnen plaatsen in de betreffende cultuurhistorische kaders
Deze teksten leren analyseren met behulp van begrippen uit de retorica en de narratologie
Leren mondeling en schriftelijk verslagleggen van je analyses.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 28 u

 • Bijwonen practica: 14 u

 • Voorbereiden college: 28 u

 • Maken opdracht(en) voor practicum: 30 u

 • Voorbereiding voor toetsing: 34 u

 • Toetsing: 6 u

Toetsing

Tentamenrooster

De stof wordt in twee delen getoets. Het gaat om schriftelijke tentamens met open vragen. De herkansing voor beide delen heeft plaats in januari. Verder zijn er practicumopdrachten met mondelinge en schriftelijke verslaglegging.

Weging

Het eindijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers: deeltentamens (2 x 35%), practicumcijfer (30%).

Herkansing

Beide deeltentamens kunnen herkanst worden. Het practicum kan niet herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal etc.

Literatuur

Aan te schaffen:

 • Du Bellay, Les Regrets suivis des Antiquités de Rome et du Songe, éd. François Roudaut, Le Livre de Poche classique, 2002.

 • Molière, Le Malade imaginaire, Franse uitgave met annotaties, bijv. Classiques Bordas of Classiques Larousse.

 • Racine, Phèdre, Franse uitgave met annotaties, bijv. Classiques Bordas of Classiques Larousse.

 • Hugo, Hernani, Franse uitgave met annotaties, bijv. Classiques Bordas of Classiques Larousse.

 • Baudelaire, Les Fleurs du mal / De bloemen van het kwaad, in tweetalige editie van Peter Verstegen, Amsterdam, Van Oorschot (ISBN 9789028250345)

 • Samuel Beckett, En attendant Godot (Minuit)

 • Jean Genet, Les Bonnes (Folio)

 • De overige literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Prof.dr. P.J. Smith