Prospectus

nl en

Teksten Arabisch 1: verhalen

Course
2017-2018

Toegangseisen

Succesvol hebben afgerond van Modern Standard Arabic 2, of – ter beoordeling van de examencommissie – aantoonbare vergelijkbare competentie.
Dit college loopt parallel met MSA 3 & 4, en Teksten Arabisch 2: Media Arabic. Deze colleges moeten tegelijkertijd worden gevolgd.

Beschrijving

Op dit taalverwervingscollege wordt de grammatica zoals geleerd in de colleges van het eerste semester, parallel aan de stof van MSA 3 en 4 van het tweede semester,bestudeerd en geoefend in de context van de moderne Arabische literaire tekst Rijāl fī l-shams van Ghassān Kanafānī .

Leerdoelen

Kennis: de student vergroot zijn kennis van de (nominale en verbale) vormleer en de woordenschat. Zoekvaardigheid in het woordenboek van Wehr wordt vergroot. Aan de hand van uitleg door de docent wordt de herkenning en betere beheersing van de vormleer door wekelijkse (schriftelijke en mondelinge) oefeningen op college en door middel van huiswerk aangescherpt. Ook de herkenning en betere beheersing van de uitgebreidere zinsbouw komt daarbij – zoveel mogelijk in samenhang met en in de volgorde van behandeling van de colleges Modern Standard Arabic 3 en 4 – aan de orde. Bij dit leerproces speelt herhaling een grote rol.. Zodoende wordt het inzicht in een (literaire) tekst vergroot. De student maakt kennis met de culturele context van de gelezen Arabische tekst. Zie ook de leerdoelen van MSA 3 en 4.

Inzicht: Betere beheersing van het Arabische woordbeeld, de aanzet tot snellere herkenning van woordvormen en woordstructuren, zich meer (actief en passief) thuis voelen in het Arabisch.

Vaardigheden: De student leert de verworven kennis van het Arabisch toe te passen op verschillende soorten Arabische teksten, zowel schriftelijk als mondeling.

Rooster

Collegerooster.

Blackboard

Blackboard.

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges voorbereid aanwezig te zijn (zie werkschema op BlackBoard). Colleges beginnen uiterlijk om xx.15 uur. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe, het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast: 140 uur (5 ec)
College: 13 × 2 = 26 uur
College voorbereiden + wekelijks huiswerk: 13 x 8 = 104 uur
Voorbereiding tussentoets: 5 uur
Voorbereiding eindtoets: 5 uur.

Toetsing

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee delen: ene tussentoets en een eindtoets

Weging

Tussentoets (35% + 5%)
Eindtoets (55% + 5%)

De twee keer 5% kan behaald worden door het verplicht inleveren van 10 van de maximaal 13 huiswerkopdrachten.

Herkansing

De herkansing beslaat de gehele stof en geldt voor 90% van het eindcijfer. De huiswerkopdrachten kunnen niet worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

De tekst van de roman die op college dient voor het aanleren van de kennis van het Arabisch, is beschikbaar op Blackboard. Er komt ook een Nederlandse en een Engelse vertaling ter beschikking, waardoor de tekst ook als literatuur kan worden gewaardeerd.

Verplichte aanschaf:

  • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition, considerably enlarged and amended by the author. (Ithaca, N.Y., 1994). [pocketeditie].

Raadplegen (UB of Internet):

  • T. Buckwalter & D. Parkinson, A Frequency Dictionary of Arabic. Core Vocabulary for Learners (London/New York: Routledge 2011).

  • El-Said Badawi, M.G. Carter & A. Gully, Modern Written Arabic. A Comprehensive Grammar (London/New York: Routledge 2016, revised edition by Maher Awad; kan naast de vorige druk worden gebruikt)

  • Karin C. Ryding, A Reference Grammar of Modern Standard Arabic (Cambridge: Cambridge University Press 2005).

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

R.E. Kon

Opmerkingen

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat en academische integriteit. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.