Prospectus

nl en

Bachelor Thesis Middle Eastern Studies

Course
2017-2018

Toelatingseisen

Afgerond 2e jaar.

Beschrijving

De BA-opleiding Midden-Oostenstudies wordt afgerond met een BA-eindwerkstuk. In dit werkstuk doet de student schriftelijk verslag van een onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp dat hij/zij heeft uitgevoerd onder begeleiding van een docent van de opleiding. Het eindwerkstuk heeft een omvang van 10.000 woorden (inclusief voetnoten, bibliografie en bijlagen). Voor de afstudeerrichtingen Arabisch, Perzisch, Turks en Israëlstudies geldt dat in het eindwerkstuk een redelijke hoeveelheid (ca. 50-70 pagina’s) primair/secundair bronnenmateriaal in de taal van de afstudeerrichting moet zijn verwerkt.

Het schrijven van het BA-eindwerkstuk is gekoppeld aan een van de derdejaars werkstukseminars. Qua onderwerp moet het eindwerkstuk aansluiten bij het thema van het werkstukseminar, maar het onderwerp mag disciplinair van het werkstukseminar verschillen (geschiedenis, kunst en cultuur, literatuur, taalkunde, etc.). De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de begeleider. In het kader van het werkstukseminar houdt de student een presentatie over het onderwerp van het eindwerkstuk. In principe is de docent van het werkstukseminar dat de student volgt de begeleider van zijn/haar eindwerkstuk.

Leerdoelen

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden
1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden

Schriftelijke presentatievaardigheden
1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Toetsing

Het BA-eindwerkstuk wordt beoordeeld op onder meer de volgende aspecten:

  • de adequate formulering en operationalisering van de probleemstelling;

  • de adequate verwerking van secundaire literatuur (eventueel deels Turkstaligin de taal van de afstudeerrichting);

  • de adequate verwerking van primair bronnenmateriaal (eventueel deels Turkstaligin de taal van de afstueerrichting);

  • taalgebruik, opbouw en vormgeving.

Om op 31 augustus 2018 af te kunnen studeren, dient de student een eerste complete versie van het eindwerkstuk uiterlijk 1 juni bij zijn/haar begeleidende docent(e) te hebben ingeleverd. De eindversie moet voor 1 juli zijn ingeleverd.

Onderwijsvorm

Zelfstudie en werkbesprekingen met begeleider(s).

Literatuur

Contact

Begeleidende docent(e).