Prospectus

nl en

Conversatie Perzisch 1

Course
2017-2018

Toegangseisen

Language Acquisition Persian 1 en 2.
Dit college moet tegelijkertijd worden gevolgd met Grammatica Perzisch 3 en Media Persian.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op grammatica Perzisch uit het eerste semester. Deze cursus bestaat uit klassikale colleges per week. M.b.v. diverse teksten en ook beschikbare middelen, leren studenten Perzische teksten te begrijpen en zich aan de hand van thema’s in het Perzische mondeling uit te drukken. Voor elk college dient volgens schema een aantal woorden uit een woordenlijst geleerd te worden dat tijdens het college in oefeningen gebruikt en getoetst wordt. Daarnaast wordt ingegaan op vertaalaspecten van deze teksten. Een gedetailleerd overzicht van de cursusinhoud zal bij aanvang van de cursus aan de studenten worden uitgelegd. De conversatiecolleges met een klassikaal karakter kunnen bijdragen aan het voorbereiden van opdrachten die gezamenlijk behandeld zullen worden en eventueel daarbij gerezen vragen zullen worden beantwoord.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn verdieping van de kennis van de Perzische grammatica, praktische toepassing van deze kennis, en oefening spreek- en luistervaardigheid.

Doelen in termen van het Europees Referentiekader taalvaardigheid

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht.

Toetsing

Mondeling tentamen:
Deeltoets 1 na blok 3 in de toetsweek: 40% (woordenschat en oefeningen).
Deeltoets 2 aan het einde van het semester: 60% (woordenschat en oefeningen en conversatievaardigheden)

Alleen deeltoets 2 kan worden herkanst en geldt dan ook voor 60%.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Het te gebruiken materiaal wordt aangeboden bij aanvang van de cursus.

Aanmelden

uSis
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

K. Parsi

Opmerkingen