Prospectus

nl en

Topical Course Digital Culture

Course
2017-2018

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In de jaren 90 werd aan nieuwe media veelvuldig de potentie toegeschreven dat zij een sensationele ruimtelijk transformatie zouden inluiden. Materialiteit en lichamelijkheid zouden verdwijnen en plaats maken voor een virtuele Cyberspace die alle sociaal-politieke, artistieke en lichamelijke grenzen zou overstijgen. Maar nu, zo een dertig jaar later, worden zulke uitspraken kritischer en genuanceerder bekeken en worden digitale media veeleer beschouwd als materiele manifestaties en als middelen om bestaande ruimten te veranderen of te remediëren.

In deze cursus kijken we naar het gebruik en de functie van ruimtelijkheid in digitale kunst en nieuwe media. Door het analyseren van specifieke casussen (bijv. games, apps, digitale cartografie, interfaces in publieke ruimten, 3D architectuur, satellietbeelden) leren we begrijpen hoe ruimtelijkheid in de digitale cultuur wordt geproduceerd en hoe dit in verband kan worden gebracht met begrippen als virtuele realiteit, spel, urbanisme, mobiliteit, (re)mediatie en hybriditeit.

De cursus bestaat uit een algemeen gedeelte waarin de meest belangrijke theoretische perspectieven worden besproken om ruimtelijkheid in onze digitale cultuur te kunnen begrijpen. Parallel hieraan zullen casestudies besproken en geanalyseerd worden die specifieke relaties tussen digitale cultuur en ruimtelijkheid belichten.

Leerdoelen

 • Uitgebreide kennis van de cultuurproductie in het West-Europese en Noord-Amerikaanse cultuurgebied.

 • Ten opzichte van het niveau van de propedeuse Kunstgeschiedenis verdiepte kennis en verdiept inzicht in de verschillende aspecten van digitale cultuur.

 • Het ontwikkelen van een theoretisch kader om ruimtelijkheid in de digitale cultuur te kunnen begrijpen en het kunnen situeren van debatten over digitale cultuur binnen dit kader.

 • Het leren analyseren van casestudies vanuit een cultureel perspectief

 • Kunnen reflecteren op de maatschappelijke en culturele betekenis van digitale cultuur en ruimtelijkheid.

 • Inzien hoe je als wetenschapper grensoverschrijdend kan denken over ruimtelijkheid digitale cultuur, kunst en het dagelijks leven

 • Voortbouwend op de als exemplarisch bedoelde colleges, begrijpen hoe je in eigen onderzoek en papers te werk zou kunnen gaan.

Rooster

Woensdag 13-15 uur (concept)

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ect (140 uur)

24 uur: 12 × 2 uren college
04 uur: 2 × 2 uren tentamen
50 uur: Literatuurstudie in voorbereiding op het tentamen (250 pp à 5 pp/uur)
40 uur: Bestuderen van collegestof / ppts
22 uur: Samenvattingen/schema’s maken ter voorbereiding tentamen —-
140 uur

Toetsing

 • Deeltoets 1 (50%): schriftelijk tentamen, met multiple choice vragen.

 • Deeltoets 2 (50%): schriftelijk tentamen met open vragen.

Compensatie: het gemiddelde over de beide deeltoetsen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Voor elke deeltoets moet minimaal het cijfer 5.0 behaald worden.

Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Actuele informatie, rooster, collegemateriaal, etc. wordt via Blackboard aangeboden.

Literatuur

 • • Reader-teksten op Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Prof. dr. S. (Sybille) Lammes

Of neem contact op met de onderwijscoördinator van de BA Kunstgeschiedenis/Arts, Media and Society

Opmerkingen

N.v.t.