Prospectus

nl en

Western Art - 1800

Course
2017-2018

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In een reeks colleges wordt ingegaan op de beeldende kunsten in de periode van Constantijn de Grote tot en met Tiepolo, d.w.z. van de vroegchristelijke kunst tot de late achttiende eeuw. De eerste zes colleges, die verzorgd worden door mw. Dr. E. den Hartog, bestrijken de periode tot en met de Gotiek, de volgende twaalf colleges, gegeven door Dr. E. Grasman, behandelen de daaropvolgende eeuwen. In de eerste zes colleges komen zulke onderwerpen als de mozaïeken van Ravenna, Karolingische manuscripten en Romaanse portaalsculptuur aan de orde, in de volgende twaalf colleges ligt het accent op de schilderkunst en de beeldhouwkunst in de Nederlanden en Italië, met bijzondere aandacht voor aspecten van stijl, iconografie en functie.
Aan de collegereeks is een verplichte binnenlandse excursie verbonden.

Leerdoelen

 • Ervaring in het kijken naar en begrijpen van kunstwerken van de vroegchristelijke periode tot de late achttiende eeuw.

 • Het kunnen herkennen en dateren van de belangrijkste kunstwerken die in deze periode tot standkwamen.

 • Het weten om te gaan met bronnen over kunstwerken uit deze periode.

 • Inzicht in de functie van kunst en de relatie tussen kunstwerken en opdrachtgevers, onder meer op basis van visuele analyse.

 • Bekendheid met de belangrijkste wetenschappelijke benaderingen die de kunstgeschiedenis kent voor de interpretatie van kunstwerken uit dit tijdvak.

 • Een kritische instelling ten aanzien van de kunsthistorische literatuur over de behandelde periode.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Excursie

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

36 uur: Bijwonen colleges
36 uur: Voorbereiden colleges
58 uur: Voorbereiden van toetsing en schriftelijke opdracht
02 uur: Toetsing
08 uur: Excursie —
140 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (10%) bestaand uit gesloten vragen.

 • Take-home tentamen (20%), essay n.a.v. de excursie

 • Eindtoets (70%): bestaande uit enkele essayvragen.

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de deelcijfers moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Voor de eindtoets moet minimaal een 5.0 worden behaald.

Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals rooster, tentamenstof, PowerPoint presentaties van de colleges) en mededelingen van de docenten. Blackboard.

Literatuur

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History (15th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2016. [ISBN-13: 9781285754994 / ISBN-10:1285754999] Bij voorkeur de nieuwste editie.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E. (Edward) Grasman coördinator Mw. Dr. E. (Elizabeth) den Hartog

Opmerkingen

N.v.t.