Prospectus

nl en

Perspectives in the Study and Professional Practice of Art History

Course
2017-2018

Toegangseisen

Succesvolle afronding Esthetica, in Bachelor jaar 2.

Beschrijving

De cursus is verdeeld in twee blokken.

Blok A: Perspectieven op kunsthistorisch onderzoek

Tijdens het eerste blok van 2x zes colleges – beide reeksen worden door alle studenten gevolgd – staan belangrijke publicaties centraal die als mijlpalen worden beschouwd binnen de kunsthistorische wetenschap.

Tijdens dit responsiecollege maken de studenten kennis met methodologie en met het kunsthistorisch debat in heden en verleden. Daarbij maken de docenten gebruik van voorbeelden die representatief zijn voor de opleiding kunstgeschiedenis in Leiden. Studenten bekwamen zich gedurende deze cursus in het reflecteren op onderzoeksperspectieven die belangrijk en actueel zijn voor het bestuderen van kunst en kunstgeschiedenis.

Blok B: Perspectieven op de kunsthistorisch beroepspraktijk

Tijdens het tweede blok van zes excursies – de student maakt een keuze van drie – staan de beroepsperspectieven binnen de kunstgeschiedenis centraal. De studenten maken kennis met diverse instituten en de kunsthistorici die daar werken, zoals bijvoorbeeld de educatieve dienst van een museum, het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) of het Het Nieuwe Instituut (HNI). Bij de excursies horen gevarieerde praktische schrijfopdrachten die zijn gerelateerd aan de werkomgeving die we bezoeken, zoals het schrijven van een journalistiek stuk, een subsidieaanvraag of een beoordeling van een website.

Leerdoelen

Leerdoelen Blok A: Perspectieven op kunsthistorisch onderzoek

 • Vertrouwd zijn met de theorieën en onderzoeksmethoden van belangrijke kunsthistorische denkers uit heden en verleden, alsWölfflin, Pevsner, Panofsky, en recenter Clark, Krauss en Belting.

 • In staat zijn om teksten van belangrijke kunsthistorische denkers in hun veelzijdigheid te analyseren en daarover kritische vragen te stellen en ook kritische vragen te kunnen beantwoorden.

 • Begrijpen hoe je aan de hand van de gepresenteerde invalshoeken en methodes wetenschappelijk onderzoek kunt doen in een zelf gekozen onderzoeksveld.

 • Inzicht in de aard van het vervolgonderzoek in de MA en op PhD niveau dat aan de hand van deze invalshoeken en methodes mogelijk is.

Leerdoelen Blok B: Perspectieven op de kunsthistorische beroepspraktijk

 • Inzicht in de beroepsmogelijkheden binnen de kunstgeschiedenis.

 • Het kunnen uitvoeren van diverse schrijftaken die zijn gerelateerd aan de beroepspraktijk, zoals het maken van een recensie, het schriftelijk beoordelen van een website of het schrijven van een subsidieaanvraag.

Rooster

 • Donderdag 19-21 uur. De student volgt beide collegereeksen!

 • Excursies (tweede helft van het semester): in principe op donderdagmiddagen.

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Responsiecollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • 3 excursies

Deelname aan de excursies is verplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 1x bij een excursie afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast 5 ects (140 uur)

Blok A (sept – dec):

24 uur: Hoor-/werkcollege (2 uur p.w. x 12 weken)
24 uur: Voorbereiding voor de afzonderlijke colleges (literatuurstudie)
34 uur: Samenstellen portfolio

Blok B (okt-dec):

12 uur: 3 excursies van circa 4 uur
06 uur: Voorbereiden excursies
40 uur: Opdrachten voor het portfolio
—-
140 uur

Toetsing

Toetsing blok A:

De deelnemende docenten geven opdrachten van elk 200 woorden, die slechts beantwoord kunnen worden na grondige bestudering van de geselecteerde tekst(en) van en over de behandelde kunsthistorici. De opdrachten bepalen samen 50% van het eindcijfer voor het gehele vak.

Toetsing blok B:

Drie schrijftaken van circa 500 tot 750 woorden elk. Hiermee wordt een portfolio opgebouwd. De drie opdrachten samen bepalen 50% van het eindcijfer voor het gehele vak.

Compensatie: Het gemiddelde van de beoordeling van alle opdrachten in Blok A moeten minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma) zijn. Het gewogen gemiddelde over de schrijftaken in Blok B moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).

Herkansing: één herkansing per onvoldoende deelcijfer.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Van Blackboard wordt gebruik gemaakt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en uitslagen van deelcijfers in het grade center.

Literatuur

Richard Shone, John-Paul Stonard, The Books that Shaped Art History: From Gombrich and Greenberg to Alpers and Krauss. Londen: Thames & Hudson, 2013. Aanvullende korte teksten worden via Blackboardsite beschikbaar gesteld.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader vanContractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor blok A:
Dr. E. (Edward) Grasman (m.b.t. colleges 1 t/m 6) of Mw Dr. H.F. (Helen) Westgeest (m.b.t. colleges 7 t/m 12)

Voor blok B:
Dr. E. (Edward) Grasman

Opmerkingen

De excursies in het tweede blok zijn verplicht. Ze nemen meestal één dagdeel in beslag. De meeste reisdoelen zijn op beperkte afstand van Leiden. Indien het niet mogelijk is om aan een excursie deel te nemen, moet een vervangende opdracht worden uitgevoerd.