Prospectus

nl en

Thema Effecten van geneesmiddelen 2

Course
2017-2018

Beschrijving

De toediening van een farmacon heeft als doel een therapeutisch effect te bewerkstelligen. Hiervoor moet de werkzame stof, in voldoende hoge concentratie, op de plaats van werking terecht komen. Farmacokinetiek is de wetenschap waarin de lotgevallen van een farmacon in het lichaam wiskundig beschreven en voorspeld kunnen worden. De basis hiervoor wordt gelegd door de primaire farmacokinetische parameters: klaring en distributievolume

Leerdoelen

 • Begrip van de lotgevallen van een farmacon in het lichaam.

 • Begrip van de concepten van absorptie, distributie en eliminatie

 • Begrip van de primaire farmacokinetische parameters klaring en distributievolume die volstrekt onafhankelijk van elkaar zijn, maar samen de halfwaardetijd van een farmacon bepalen.

 • Kennis van het begrip biobeschikbaarheid en beïnvloeding daarvan.

 • Kennis van biotransformatie en de gevolgen daarvan voor werkzaamheid en toxiciteit van een middel.

 • Kennis van de relatie tussen de dosis en de dosisfrequentie bij het handhaven van therapeutische plasmaspiegels

 • Kennis van het begrip flip-flop kinetiek (trage eliminatie door trage absorptie) als basis voor verbeterd handhaven van therapeutische plasma spiegels van een farmacon.

 • Inzicht in de relatie tussen farmacokinetiek, farmacodynamiek en toxicokinetiek (incl. concentratie-werkingsrelaties) van farmaca in vivo.

 • Kennis van overwegingen bij het vaststellen van een efficacy/ safety balans van een farmacon.

 • Begrip van fysiologische processen die tussen mens en dier, en tussen personen kunnen varieren en die onderlinge verschillen in farmacokinetiek tussen personen kunnen veroorzaken.

 • Begrip van het feit dat variatie in lichaamsprocessen niet voor alle geneesmddelen dezelfde invloed hebben op hun farmacokinetiek.

 • Daadwerkelijk met farmacokinetische berekeningen bezig kunnen zijn, op basis van 0e orde en 1e orde kinetische processen, natuurlijke logaritmen, e-machten, differentiaalvergelijkingen en integralen.

Coordinator

Mw. Dr. E.C.M. de Lange; contactpersoon Mevr. M. Tjong (secretaresse)

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

College, werkcollege en computerpractica.
Aanwezigheid bij computerpractica is verplicht.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (100%)
Aanvullende voorwaarde voor slaging is het succesvol afronden van de computeropdracht.

Literatuur

Verplicht:

 • Rowland and Tozer; Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; Lippincott Williams And Wilkins; 4e editie; ISBN 9780781750097

Aanbevolen:

 • S. A. Peters; Physiologically-Based Pharmacokinetic (PBPK) Modeling and Simulations: Principles, Methods, and Applications in the Pharmaceutical Industry; Wiley; 1e editie; ISBN 9780470484067

Ingangseisen

Adequate kennis van fysiologie, anatomie van het lichaam en wiskunde