Prospectus

nl en

Moleculaire Genetica 2 (BIO)

Course
2017-2018

Toegangseisen

Advies: 2e jaars cursussen Biochemie en Moleculaire Biologie

Coordinator

Coördinator: Dr. B.J. van der Zaal
Email: b.j.v.d.zaal@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Met het in kaart brengen van complexe genomen en het bepalen van functies van individuele genen vormt moleculaire genetica de basis van belangrijke doorbraken in de medische wetenschap, de gewasverbetering en de biotechnologie. In een korte cursus kunnen nooit alle aspecten en technieken van het uitgebreide vakgebied worden behandeld en moeten er keuzes worden gemaakt. Voortbouwend op MG1 gaan we dieper in op het gebruik van mutanten, allelen, koppeling, recombinatie, genregulatie, epigenetica, functional genomics, complementatie, moleculaire markers, DNA transformatie, DNA- en eiwitoverdracht via Agrobacterium, CRISPR/Cas technologie, plaatsgerichte mutagenese en gene targeting. De deelnemers worden daarbij ook doorverwezen naar wetenschappelijke artikelen en houden daar presentaties over. Tijdens practica (paarsgewijs of in groter verband) wordt voornamelijk met de genetische modelorganismen Agrobacterium tumefaciens en de plant Arabidopsis thaliana gewerkt. Cursisten maken beknopte verslagen van alle proeven in het eigen labjournaal en maken in een klein groepje een presentatie over één van de experimenten.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Verdieping van de kennis over de genetica en enkele daarbij gebruikte moleculaire methoden. Training in algemene onderzoek vaardigheden, zoals het bedenken en plannen van experimenten en het beschrijven en presenteren van onderzoeksresultaten.

Eindtermen:
Studenten hebben meer inzicht in moleculaire genetica en bijbehorende technieken waardoor ze eenvoudige moleculair genetische experimenten kunnen uitvoeren, documenteren en presenteren.

Rooster

Van 2 april 2018 tot en met 4 mei 2018, voor detailrooster zie Blackboard.

Het schema in de eerste drie weken bestaat in de ochtend meestal uit colleges en/of practicuminformatie. Dagen met “nat” practicum kunnen tot ca. 17.00 duren, maar meestal zijn we eerder klaar. In de tweede en derde week is er tijd ingeroosterd voor het houden van een korte presentatie over gelezen artikelen. In de vijfde week zijn er op maandag eindpresentaties over de uitgevoerde experimenten/opdrachten en op vrijdagmiddag is het afsluitende tentamen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (verplicht i.v.m. connectie met practicumproeven), practicum, literatuurstudie, presenteren.

Toetsing

Om te slagen moet voor het tentamen minstens een 5,5 worden behaald (50% van eindcijfer) en voor het practicum (labjournaal + presentaties) minstens een 6,0 (50% van eindcijfer).

Blackboard

Diapresentaties van colleges, practicuminstructies, en literatuur zullen via Blackboard beschikbaar worden gesteld.

Literatuur

  • Practicumhandleiding en uitgereikte wetenschappelijke artikelen (via Blackboard)

  • Verplicht boek: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science NY, 6e ed.

Aanmelden

Via uSis en daarna aanmelden via blackboard

Opmerkingen

Aanwezigheid bij geplande activiteiten is vereist, juist ook bij de colleges vanwege de raakvlakken met het praktische of zelfwerkzame gedeelte. Bij onvoorziene afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte moet de cursist zelf zorgen dat de gemiste stof wordt ingehaald. Bij langere afwezigheid (meer dan 2 dagen of 4 dagdelen) wordt in principe geen eindcijfer meer uitgereikt en moet de cursus worden overgedaan.