Prospectus

nl en

Biochemistry 2 (BFW)

Course
2017-2018

Beschrijving

Tijdens Biochemie 2 bestuderen we de biochemische eigenschappen van een kankercel. We bekijken wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen ‘normale cellen’ en kankercellen, zodat we op basis daarvan nieuwe geneesmiddelen kunnen ontwerpen. De cursus bestaat uit twee thema’s: energiehuishouding en signalering. Beide thema’s worden bestudeerd door middel van een online leeromgeving. In werkgroepen zullen we de bestudeerde kennis toepassen bij het evalueren van een wetenschappelijk artikel.

Coordinator

Mevr. Dr. S. Le Dévédec en Dhr. Dr. E. Danen

Doelgroep

BFW2

Ingangseisen

Voor dit vak gelden geen formele toegangseisen, maar de inhoud van de eerstejaarsvakken biochemie 1 en celbiologie wordt bekend verondersteld.

Onderwijsvorm

Introductiecollege, online leeromgeving, werkcollege

Literatuur

Verplicht:
Nelson en Cox, Lehninger, Principles of Biochemistry, zevende druk (2017) International Edition van Macmillan Higher Education / W.H. Freeman, ISBN: 9781464126116 – Chapters: 6, 12, 13, 14, 16, 19 (eventueel 6e editie, zelfde hoofdstukken)

Aanbevolen:
Alberts et al. Molecular Biology of the Cell, 6e editie (2015) Garland Publishing Inc. ISBN 9780815344643 - Chapter 15 Cell Signalling

Leerdoelen

Thema 1: Energie en metabolisme

  • Je kunt berekeningen uitvoeren aan de vrije energie en enzymkinetiek in een cel, met gebruik van standaard potentialen, evenwichtreacties, kinetische parameters, remmers en de chemo-osmotische theorie.

  • Je kunt beargumenteren wat de verschillen zijn in het metabolisme van een 'gezonde' cel en een kankercel, en wat de functie daarvan is voor het in stand houden van kanker.

  • Je kunt uit een biochemisch artikel de relevante vraagstelling en conclusie extraheren om een onderzoeksvraag voor een vervolgonderzoek te bedenken.

Thema 2: Signalering en regulatie

  • Je kent de algemene principes van signalering en de verschillende typen receptoren.

  • Je kunt aan de hand van een schema afleiden welke componenten betrokken zijn bij signalering van Receptor Tyrosine Kinases en G-Protein Coupled Receptors.

  • Je kunt uit biochemische data (onder andere Westernblot en qPCR) afleiden welke resultaten zijn gevonden en een suggestie doen voor vervolgonderzoek.

  • Je kunt de Hallmarks of Cancer met elkaar vergelijken en uitleggen in je eigen woorden.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met een deel meerkeuze vragen en een deel open vragen en tussentijdse voortgangstoets met meerkeuzevragen. Een voldoende resultaat bij de tussentijdse voortgangstoets geeft recht op vrijstelling van de meerkeuze vragen van het schriftelijk tentamen.
LET OP: Bij het hertentamen moeten zowel open als meerkeuzevragen gemaakt worden, ongeacht het cijfer voor de tussentijdse voortgangstoets, deze telt bij het hertentamen niet meer mee.