Prospectus

nl en

BA Thesis Engelse taal en cultuur

Course
2017-2018

Toegangseisen

Het BA werkstuk wordt in principe geschreven in het laatste semester van de studie. Voor voltijdstudenten betekent dit dat zij reeds ca. 150 EC hebben behaald (of op korte termijn behalen), deeltijdstudenten hebben dan ca. 160 EC behaald. Daarnaast is het volgen van het scriptieseminar een vereiste.

Beschrijving

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een eindwerkstuk. Nadat het werkstuk is goedgekeurd, wordt er een cijfer aan toegekend. Indien gewenst kan de student een evaluatiegesprek aanvragen bij de eerste lezer.

De omvang bedraagt 10 ECTS en bestaat uit ca. 7500 tot max 10000 woorden, inclusief voetnoten, bibliografie en appendix. Let op: het BA werkstuk dient aan te sluiten op een van de cursussen uit het 2e of 3e jaar, met uitzondering van de inleidende cursussen (zoals Philology 3).

Voor tips en een uitgebreidere beschrijving van de procedure, zie de website. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden.

Afstuderen kan iedere maand van het academisch jaar, behalve in juli en augustus. Men kan in september afstuderen met als datum 31 augustus als men voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • onderwerpaanvragen zijn 15 januari ingeleverd bij de examencommissie

  • scriptieaanvraagformulier bij de examencommissie is ingeleverd vóór 1 maart.

  • defnitieve versie van de scriptie wordt uiterlijk 1 juni ingeleverd bij beide begeleiders;

  • het eindcijfer is uiterlijk 15 augustus ingeleverd bij de onderwijsadministratie.

  • indien een student een eindgesprek wenst (dit is niet verplicht) vindt het gesprek plaats voor 31 augustus.

Voldoe je aan deze en de overige bachelor eisen, dan hoef je je niet opnieuw in te schrijven (als bachelorstudent) voor het volgende academisch jaar. N.B. Er is slechts één officiële uitreiking per jaar en wel in oktober.

De procedure voor het schrijven van een scriptie en het afstuderen zal tijdens je laatste semester (doorgaans het 2e semester, bij uitzondering in het 1e semester) plaatsvinden en duurt 2 tot 3 maanden en maximaal 5 maanden (NB: tijdens het kerstreces en in juli en augustus vindt geen begeleiding plaats, deze maanden tellen dan ook niet mee).

Wanneer een student na 5 maanden niet klaar is neemt de examencommissie contact op om vervolgafspraken te maken. In het uiterste geval betekent dit dat de student een nieuw verzoek zal moeten indienen en een nieuwe begeleider krijgt.

Voor afstuderen aan het eind van het academisch jaar geldt dat tevens vóór 1 juli de volgende documenten dienen te worden ingeleverd bij de onderwijsadministratie:

  • een ingevuld formulier aanvraag BA afstuderen (te verkrijgen bij de onderwijsadministratie of via de website.

  • daarnaast moet een digitaal archiefexemplaar van de scriptie worden geupload, zie de website (dit kan tot uiterlijk 15 augustus worden gedaan!)

Studeer je af in januari, dan dienen alle documenten (met uitzondering van een digitale versie van je scriptie) vóór 1 december te zijn ingeleverd. Studeer je in een andere maand af, zorg er dan voor dat alles één maand van tevoren is ingeleverd.

Ontbreken er nog cijfers of heb je herkansingen? Geef dit dan aan op het afstudeerformulier!

Leerdoelen

In overleg met begeleider vast te stellen, volgens de Onderwijs en Examenregeling (OER). Zie de website website.

Rooster

De tijden van het verplichte scriptieseminar worden door de docent gecommuniceerd aan het begin van het traject.

Onderwijsvorm

Scriptieseminar en zelfstandig onderzoek.
Studenten kunnen bij de start van hun scriptie tevens gebruik maken van deze digitale module van de UB.

Toetsing

Toetsing

Zelfstandig geschreven bachelor eindwerkstuk.

Weging

Het eindwerkstuk telt voor 100%.

Herkansing

Indien het bachelor eindwerkstuk niet voldoet aan de gestelde eindtermen, heeft de student één herkansingsmogelijkheid. De gereviseerde versie dient vóór het einde van de eerste maand van het volgende semester te zijn ingeleverd. Voor meer informatie, zie de website.

nabespreking tentamen

Op aanvraag van de student.

Blackboard

Het scriptieseminar wordt ondersteund door Blackboard.

Literatuur

In overleg met begeleider.

Aanmelden

Het scriptieaanvraagformulier en de plagiaatverklaring zijn beschikbaar bij de onderwijsadministratie of via de website.

Contact

Onderwijsadministratie Van Eyckhof, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: hum-osz-eyckhof@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.
Examencommissie: Examencommissie Duitse en Engelse taal en cultuur.