Prospectus

nl en

Argumentatieve en retorische analyse

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen verdere toegangseisen.

Beschrijving

Hoe laat jij je overtuigen? Weet je het verschil te maken tussen goede en slechte argumenten? Ben je in staat om retorische trucs te herkennen? In dit college maak je kennis met de middelen die discussianten inzetten om een ander van hun standpunt te overtuigen. In blok 1 bespreken we de theorie en praktijk van argumentatief taalgebruik. Zo leer je hoe je de verzwegen elementen van iemands redenering kunt achterhalen, hoe je een schematisch overzicht kunt maken van de argumenten en subargumenten in een betoog en hoe je drogredenen kunt herkennen. In blok 2 richten we ons op andere middelen dan argumentatie waarmee taalgebruikers elkaar proberen te beïnvloeden, zoals ethos, pathos en de manier waarop een boodschap wordt verwoord. Je leert deze middelen doorzien, om zo een weloverwogen oordeel te kunnen vellen over een betoog.

Leerdoelen

 • Kennismaking met het analyseapparaat van argumentatietheorie en retorica.

 • Vaardigheid ontwikkelen in argumentatieve en retorische analyse van teksten.

 • Voorbereiding op praktische colleges (betogend) schrijven en presenteren.

 • Voorbereiding op theoretische colleges over taalbeheersing en taalgebruik in het algemeen en argumentatie en retorica in het bijzonder.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur

 • Colleges: 37 uur

 • Lezen: 26 uur

 • Oefenopdrachten: 33 uur

 • Voorbereiding deel- en eindtentamen: 44 uur

 • Tentamens: 2 x 2 uur

Toetsing

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens (het eerste na blok 3 en het tweede na blok 4).

Herkansing

Als het gewogen eindcijfer (zie onder) lager is dan een 5,5 is herkansing mogelijk. Er is één herkansingstentamen, waarin beide deeltentamens zijn verwerkt. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Weging

Het tweede tentamen telt twee keer zo zwaar als het eerste.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Het programma en de opdrachten staan op Blackboard.

Literatuur

 • Eemeren, F.H. van en A.F. Snoeck Henkemans (2016). Argumentatie. Inleiding in het analyseren en beoordelen van betogen. (5e dr.) Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. (blok 3)

 • A. Braet (2011). Retorische kritiek. Hoe beoordeel je overtuigingskracht? Den Haag: Sdu. (blok 4)

Aanmelden

Eerstejaars studenten Nederlands en Taalwetenschap worden ingedeeld via de desbetreffende studiecoördinator.

Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen: Dr. R. Pilgram

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Blok 3 gaat over de argumentatieve analyse van teksten; blok 4 over de retorische analyse van teksten.