Prospectus

nl en

Taalverwantschap en taalverandering

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college staan taalverwantschap en taalverandering centraal, twee fenomenen die nauw met elkaar samenhangen: verwante talen zijn ontstaan doordat eenzelfde oorspronkelijke taal in verschillende regio’s verschillende veranderingen heeft doorgemaakt. Het college concentreert zich voor beide aspecten vooral op het Nederlands.
Het Nederlands is niet alleen verwant met andere Germaanse talen als Engels, Duits en Fries, maar maakt ook deel uit van de Indo-Europese taalfamilie, waartoe bijvoorbeeld ook het Grieks, Latijn, Spaans en Russisch behoren. Welke taalfamilies zijn er, hoe stellen we vast welke talen tot één familie behoren en hoe onderscheidt het Nederlands zich binnen de Germaanse talen?
Taal verandert voortdurend. Hoe moeten wij ons dat proces van taalverandering voorstellen? Wat zijn oorzaken van taalverandering en op welke taalniveaus vinden die veranderingen plaats? Wat is er in de loop van eeuwen in het Nederlands veranderd en welke veranderingen zijn nog aan de gang?
Omdat klankveranderingen uitgebreid aan de orde komen, is er een korte introductie in de klankleer van het Nederlands. Ook behandelen we de principes die voor het onderzoek van taalverwantschap en taalverandering gelden.

Leerdoelen

 • Je weet waarin het Nederlands zich onderscheidt van andere Germaanse en Indo-Europese talen.

 • Je beheerst methodes om taalverwantschap vast te stellen.

 • Je hebt kennis van taalveranderingsprocessen in het algemeen en in het Nederlands in het bijzonder.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

 • Hoor- en werkcollege.

 • Onderzoeksopdracht.

Studielast

Totale studielast 140 uur
Blok 3

 • Hoorcollege 12 uur (6 × 2 uur)

 • Voorbereiding hoorcollege / literatuurstudie 18 uur (6 x 3 uur)

 • Tentamenvoorbereiding 36 uur

 • Tentamen 2 uur

Blok 4

 • Werkcollege 8 uur (8 × 1uur)

 • Voorbereiding werkcollege / literatuur en opdrachten 24 uur (6 x 4 uur)

 • Onderzoeksopdracht 40 uur

Toetsing

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen over het hoorcollege (50%)

 • Eindopdracht voor het werkcollege (50%). Voorwaarde voor deelname aan de eindopdracht is dat de 6 wekelijkse opdrachten voor het werkcollege volgens afspraak zijn ingeleverd.

Herkansing

Het schriftelijk tentamen en de eindopdracht kunnen worden herkanst.

Weging

Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde, waarbij het schriftelijk tentamen en de eindopdracht minimaal een 5,5 moeten zijn.

Nabespreking tentamen en werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen c.q. werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus, in het bijzonder over literatuur en opdrachten.

Literatuur

De literatuur zal tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Voor inhoudelijke informatie via de docent T.A. Simons

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2604.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.