Prospectus

nl en

Accenttentamen Moderne Letterkunde

Course
2017-2018

Toegangseisen

Alle verplichte vakken uit het curriculum Moderne Letterkunde zijn doorlopen, evenals tenminste twee accentgroepen. Een gelijkwaardig pre-master traject geeft ook toegang tot het tentamen.

Beschrijving

Bij het tentamen wordt in de eerste plaats gevraagd naar benaderingswijzen en methoden die worden voorgesteld en toegepast in deze artikelen. Je hoeft dus niet ieder details uit de werken te onthouden, maar het is wel van groot belang dat je verbanden kan leggen tussen de verschillende teksten. Ook vinden we het belangrijk dat je je er een mening over vormt: welke voor- en nadelen kleven er aan bepaalde benaderingswijzen?

Verder veronderstellen we de stof van de letterkunde vakken van de BA Nederlandse taal- en cultuur bekend. Zowel het handboek Literatuur in de wereld als Vaessens’ Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur maken deel uit van de stof van dit tentamen, evenals de primaire literatuur die je in je opleiding hebt gelezen. Bij de voorbereidingstijd is rekening gehouden het bestuderen van je aantekeningen daarover.

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van de moderne Nederlandse letterkunde, en de samenhang daartussen.

 • Zelfstandig wetenschappelijke artikelen kunnen bestuderen en daarover mondeling vragen kunnen beantwoorden.

 • Je oefenen in verband leggen tussen primaire, fictionele teksten en secundaire en theoretische teksten.

 • Extra achtergrondkennis opdoen voor het schrijven van het BA-werkstuk.

Rooster

Het accenttentamen kan worden afgelegd in de reguliere tentamenperiodes, in januari en in juli.
Wie in het eerste semester het mondelinge accenttentamen wil afleggen, dient zich daarvoor uiterlijk op de laatste dag van de breekweek in oktober op te geven bij Yra van Dijk.
Wie in het tweede semester het mondelinge accenttentamen wil afleggen, dient zich daarvoor uiterlijk op de laatste dag van de breekweek in maart op te geven bij Yra van Dijk.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie, met twee seminars om vragen te stellen over de stof.

Studielast

Zelfstudie: 140 uur.

 • Secundaire literatuur: 61 uur

 • Primaire literatuur: 65

 • Bestuderen van aantekeningen: 14 uur

Toetsing

 • Mondeling tentamen (100%)

 • Het cijfer moet minimaal een 5,5 zijn.

De herkansing vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als de eerste kans.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Cursusinformatie

 • Mededelingen

 • Inleveren essays en onderzoeksverslagen

Literatuur

Literatuur- en cultuurgeschiedenis

 • Bart Vervaeck, Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman. Vantilt, 1999. Vooraf, Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 7.

 • Aukje van Rooden, Literatuur, autonomie en engagement. Pleidooi voor een nieuw paradigma. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015. pp. 7-50.

 • Jacqueline Bel, Bloed en rozen. Nederlandse literatuurgeschiedenis 1900-1945. Prometheus, 2015. pp. 21-27, 260-291 (Koloniale literatuur), 775-844 (crisis, Spaanse burgeroorlog en weer de koloniale roman) (beschikbaar in de opleidingsbibliotheek).

 • Marita Mathijsen, Historiezucht. Hoofstuk 3 en hoofdstuk 13.

Theorie en methode

 • Yra van Dijk, Maarten De Pourcq en Carl De Strycker, Draden in het donker. Intertekstualiteit in theorie en praktijk. Nijmegen 2013. Daaruit de bijdragen van De Pourcq en De Strycker, Yra van Dijk en Michiel van Kempen.

 • Maaike Meijer, In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van representatie. Amsterdam 1996, p. 1-17 en 38-65.

 • Dorleijn, G., ‘Het einde van de literatuur? Over de bestudering van literaire cultuur en haar belang’, In : Nederlandse Letterkunde. 19, 2, p. 129-148 20

Institutioneel

 • Edwin Praat, Verrek, Het is geen kunstenaar. Gerard Reve en het Schrijversschap. AUP, 2014, pp. 11-74.

 • Susanne Jansen, Het soortelijk gewicht van kunst in een open samenleving. Oratie, Erasmus universiteit Rotterdam. 2005. (PDF op BB).

Tekstgericht

 • Pieterse, S.A. (2010). ‘I am not a Writer’: Self-Reflexivity and Politics in Multatuli’s Max Havelaar’. Journal of Dutch Literature, 1(1), 55-73.

 • Odile Heynders: ‘Politics in poetry, narrative poems as critique on Dutch culture.’ In: Literator. Journal of literary criticism, comparative linguistics and literary studies, 31, 17

 • Maria Boletsi (e.a.), De lichtheid van literatuur. Engagement in de multiculturele samenleving. Acco, 2015. Daaruit: Inleiding en de bijdrage van Liesbeth Minnaard. [Ter inzage in de opleidingsbibliotheek].

 • Lut Missine, Oprecht gelogen. Autobiografische romans en autofictie in de Nederlandse literatuur na 1985. pp. 9-56 en p. 105-129

Koloniale literatuurbeschouwing

 • Michiel van Kempen, zie ‘Theorie en methode’.

 • Rosemarie Buikema, ‘Gotieke teksten en postkoloniale visies in Couperus’ De stille Kracht’. TNTL 130 (4), 2014.

Primaire literatuur
Stel daarnaast zelf een leeslijst samen van acht primaire titels. Je kunt ervoor kiezen breed uit de Nederlandse literatuur te selecteren (zie ter inspiratie bijv. De Leeslijst. 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur. Uitgeverij Vantilt, augustus 2015) maar je mag je selectie ook maken rondom een specifieke periode, thematiek of benadering die je in je BA-scriptie centraal wil stellen.
Je levert je selectie uiterlijk 4 weken voor je tentamen bij de docenten in.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen: Prof. dr. Y. van Dijk

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.