Prospectus

nl en

Praktijk – Oriënterende Stage

Course
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De praktijk omvat 60 klokuren totale studiebelasting, waarvan minimaal 40 klascontacturen: minimaal 20 uur observeren en minimaal 20 uur zelf lesgeven.

Leerdoelen

  • De student is in staat om voor leerlingen in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t Duitse lessen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren waarmee leerlingen stappen zetten in hun Duitse taalvaardigheid.

  • De student is in staat het leren in een veilige leeromgeving te laten plaatsvinden.

  • De student is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen.

Rooster

Zie de roosterpagina van de Educatieve Master Duits (120EC).

Onderwijsvorm

Functioneren als docent waaronder verzorgen van onderwijs in een veilige en lerende omgeving, observeren van lessen van collega’s, voeren van gesprekken met leerlingen (en ouders), bijwonen van vergaderingen en deelnemen aan schoolactiviteiten. Daarnaast voert de student gesprekken met de begeleider op school (BOS en/of vakcoach) en met de supervisor.

Toetsing

Zelfanalyse Oriënterende Stage met daarin:
1) Analyse van eigen ontwikkeling aan de hand van gestelde leerdoelen (inclusief illustratieve bewijslast zoals, lesobservaties, volledige lesplannen, lesevaluaties met feedback van begeleider e.d.) inclusief belemmerende en bevorderende aspecten.
2) Nieuw plan van aanpak met leerdoelen voor de volgende stageperiode.

Op basis van de zelfanalyse en informatie over het functioneren van de student in de praktijk formuleert de supervisor een eindoordeel dat in het eindgesprek met de student wordt besproken.

Datum afronding
Zelfanalyse en afrondend gesprek: 22 januari 2018, beoordeling: cijfer

Herkansing
Mogelijkheden voor herkansing dienen te worden afgestemd met de docenten van dit college.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

Niet van toepassing

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

W.M. Kruithof