Prospectus

nl en

Pedagogisch Didactisch Handelen II

Course
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In Pedagogisch Didactisch Handelen II richt de student zich op de verbreding en verdieping van de kennis op het gebied van klassenmanagement, didactiek en schoolorganisatie (mede afhankelijk van de leerbehoeften en praktijkervaringen van student). Een rode draad in de bijeenkomsten is het thema diversiteit.
Bij vakdidactiek staat het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal. Het accent ligt vooral op het ontwerpen, geven en evalueren van complexere activerende, samenhangende, lessen voor de bovenbouw aan de hand van eigen inzichten en opvattingen over goed vakonderwijs. Dit gebeurt aan de hand van de cyclus van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen.

Leerdoelen

 • De student is in staat voort te bouwen op de theorie uit Pedagogisch Didactisch Handelen I en deze te verbinden met onderwerpen op niveau van schoolbeleid en maatschappij (o.a. diversiteit).

 • De student is in staat inzichten uit aangeboden theorie over klassenmanagement, didactiek en schoolorganisatie met ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

 • De student kan een samenhangende serie lessen ontwerpen en geven.

 • De student heeft een didactisch repertoire ontwikkeld van complexe varianten van activerende lessen.

 • De student kent opvattingen over inrichting van het betreffende schoolvak en kan hierover een onderbouwde mening geven en vertalen naar zijn onderwijspraktijk.

 • De student heeft op basis van onderwijservaring en vakdidactische theorieën, een vakdidactische praktijktheorie ontwikkeld en kan deze gebruiken voor het verantwoorden van de gegeven lessen en voor het formuleren en realiseren van voornemens op vakdidactisch gebied.

 • De student kan zijn eigen handelen binnen de lessen beschrijven, onderbouwen en bijsturen met voornemens op het gebied van klassenmanagement.

Rooster

Informatie volgt.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges, zelfstudie en uitproberen van lessen in de praktijk

 • Supervisie: begeleiding op maat

Toetsing

1) Video-analyse van de eigen onderwijspraktijk op micro-niveau: waarbij de student zijn handelen en de interactie met de leerlingen vanuit pedagogisch perspectief nader beschrijft, analyseert en onderbouwt (hierbij worden de rubrics professional, regisseur, vakdidacticus en pedagoog gebruikt.).
2) Vakdidactisch dossier: beschrijving van de vakdidactische visie en een lessenserie in de bovenbouw. De informatie over deze lessen bestaat uit:

 • lesontwerp en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording

 • evaluatieresultaten van leerlingen

 • video-opname van een les & vakdidactische analyse met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.

Datum afronding
1) Video-analyse: 23 april 2018, beoordeling: voldaan/niet voldaan
2) Vakdidactisch dossier: 25 juni 2018, beoordeling: cijfer

Rooster

Informatie volgt.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

In overleg met de docent wordt gebruik gemaakt van:

 • Ebbens & Ettekoven, Effectief leren: basisboek, Noordhoff, 2012 (derde druk), ISBN 9789001815448

 • Teitler, P.I. (2013), Lessen in orde, Coutinho, 2013 (tweede druk), ISBN 9789046903544

 • Reader ‘Leren en Instructie’

 • Verdiepende literatuur, wordt nader bekend gemaakt.

 • Janssen, F, Hulshof, H., & K. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB. Het boek is gratis beschikbaar als pdf via de volgende link: http://wordpress2.iclon.nl/iclonboekenblog/wp-content/uploads/2016/03/uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf
  Een folie-exemplaar kan voor 10 euro (uitsluitend à contant en gepast) worden aangeschaft in de startweek van de opleiding, bij de balie van het ICLON (3e verdieping)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

W.M. Kruithof