Prospectus

nl en

MA Thesis (Deutsch)

Course
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De scriptie omvat 20 EC en wordt in het Duits geschreven. De scriptie combineert de vakinhoud (10 EC) met een vakdidactische component (10 EC). In de scriptie toont de student dat hij zowel over grondige kennis van de Duitse taal en cultuur alsook over kennis van didactische theorieën en modellen beschikt.
De student is in staat een vakinhoudelijk onderwerp te beschrijven en te analyseren. Voortbouwend op deze basis formuleert de student vervolgens een vakdidactische onderzoeksvraag en ontwerpt hij didactische concepten (lessen en/of materiaal) die zo mogelijk in de praktijk getoetst worden. Tot slot evalueert de student de resultaten kritisch in vergelijking met het actuele onderzoeksgebied. De student maakt veelal gebruik van Duitstalige bronnen.
De overige scriptie-eisen zullen de komende maanden nader worden uitgewerkt.

Leerdoelen

De student toont in zijn scriptie aan, dat hij in staat is om

  • een onderwerp te vinden, te beschrijven en te analyseren dat zowel vakinhoudelijk als ook didactisch relevant is.

  • vakinhoud en vakdidactiek op elkaar te betrekken

  • zelfstandig een vakdidactische probleemstelling te formuleren die getuigt van inzicht in de methodologische uitgangspunten, de centrale vragen en de stand van zaken binnen het vakgebied en de vakdidactiek.

  • op basis van de secundaire wetenschappelijke literatuur op een analytische en kritische wijze verslag te doen van bestaande analyses en openstaande problemen

  • op basis van een uitvoerig theoretisch kader lessen en/of materiaal ontwerpen, de effectiviteit daarvan in de praktijk nader toetsen en daarover helder rapporteren.

  • zelfstandig een scriptie te schrijven die wat betreft het taalgebruik van het Duits en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld.

Onderwijsvorm

De student werkt zelfstandig aan het gekozen thema. Hij krijgt ter ondersteuning een aantal colleges ‘vakdidactisch onderzoek’ en individuele begeleiding door feedback en gesprekken met de universitair docent en opleider.

Studielast

Totale studielast 20 EC x 28 uur = 560 uur

Toetsing

Het eindwerk bestaat uit een vakinhoudelijke en een vakdidactische component die duidelijke samenhang dienen te vertonen.
De vakinhoudelijke component (10 EC) voldoet aan de reguliere vakinhoudelijke criteria, de educatieve component (10 EC) voldoet aan de reguliere educatieve criteria, voor dit laatste wordt de rubric vakdidactisch onderzoeker gebruikt.
De samenhang wordt niet beoordeeld, maar wel als voorwaarde gesteld om tot beoordeling over te gaan.

Datum afronding
Eindwerk: 25 juni 2018, beoordeling: cijfer

Rooster

Informatie volgt.

Blackboard

Blackboard (https://blackboard.leidenuniv.nl/) wordt gebruikt voor: digitale syllabus, kollaborative schrijfopdrachten, feedback-opdrachten, inleveren werkstuk, announcements, instructies

Literatuur

Nog nader bekend te maken.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Contact

Drs. W.M. Kruithof