Prospectus

nl en

Basispracticum 1

Course
2017-2018

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr.ir. J. van den Brink
Email: j.van.den.brink@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Basisvaardigheden in het laboratorium (pipetteren, steriel werken, oplossingen maken) en microscopie (preparaten maken en werking van microscoop) zijn de eerste onderwerpen waar aandacht aan besteed wordt. Als je deze basisvaardigheden eigen hebt gemaakt, worden ze ingezet om cellen en processen die zich in die cellen afspelen te bestuderen. De klassieke genetica wordt bestudeerd door het gedrag van chromosomen tijdens de celdeling microscopisch te bekijken. Vervolgens worden een aantal practica besteed aan de basistechnieken van moleculaire biologie. Er wordt een stukje DNA gekloneerd in een vector om een recombinant DNA-molecuul in een bacterie te maken. Tijdens het practicum wordt veel aandacht besteed aan leren bijhouden van een labjournaal, het interpreteren en verwerken van experimentele resultaten en het presenteren op een wetenschappelijk-verantwoorde manier.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het practicum is enerzijds bedoeld als kennismaking met laboratoriumtechnieken en als toelichting op collegestof; anderzijds moeten de studenten vertrouwd worden gemaakt met de wetenschappelijke manier van denken en met een goede mondelinge en schriftelijke verslaggeving. De basis hiervoor wordt op dit practicum gelegd.

Eindtermen:
De student heeft basiskennis verworven van verschillende laboratoriumtechnieken en de experimentele uitvoering; de student heeft geleerd om experimenten en de resultaten daarvan in een labjournaal vast te leggen.

Rooster

Zie rooster BLOK 1

Onderwijsvorm

Practicum: Bij de opzet van het practicum wordt uitgegaan van een grote mate van zelfwerkzaamheid. Begeleiding wordt geboden waar kennis gemaakt wordt met apparatuur zoals micropipetten, balansen, pH-meter en microscoop. Er wordt getracht daar waar mogelijk uit te gaan van een probleemstelling, waarbij de studenten zoveel mogelijk zelf de basisgegevens moeten verzamelen (boek, handleiding, internet). Met sturing van de assistenten (socratische vraagstelling) en gerichte vragen/opdrachten uit de handleiding wordt aan een oplossing van het gestelde probleem gewerkt.

Toetsing

De beoordeling van de student die deelneemt aan de cursus vindt plaats aan de hand van de volgende onderdelen:

  • Voorbereiding. De student moet van te voren de achtergrondinformatie en het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding lezen. Verder wordt de voorbereiding getoetst aan de hand van vragen en opdrachten.

  • Werkhouding. De student moet de experimenten uitvoeren met een zelfstandige en actieve werkhouding.

  • Practicumopdrachten. De student moet tijdens het practicum theoretische en praktische opdrachten uitvoeren.

  • Labjournaal. De student houdt een overzichtelijk, netjes en nauwkeurig labjournaal bij. Het labjournaal bevat voor elk experiment een inleiding (met doel), materiaal en methode, resultaten en discussie (met conclusie).
    Verder zal de opgedane kennis tijdens de practica terugkomen in de toets en tentamens van Moleculaire Genetica 1 en Chemie van het Leven.

Blackboard

Blackboard, website Biology Campbell-Reece

Literatuur

  • Practicum handleiding

  • Powerpoints op Blackboard

  • Biology, Campbell, 11th edition.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Afstemming met andere vakken in het blok: practica en hoorcolleges van Chemie van het Leven en Moleculaire Genetica 1 zijn op elkaar afgestemd en ondersteunen elkaar.