Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Inleiding statistiek

Course
2017-2018

Omschrijving

De mathematische statistiek richt zich op het modelleren van toevalsprocessen en het analyseren van data met behulp van kansmodellen. In dit vak bespreken we de basisconcepten schatters, toetsen en betrouwbaarheidsintervallen, en algemene principes om deze af te leiden en op kwaliteit te onderzoeken. We bouwen hier voort op de basisbegrippen uit Inleiding Kansrekening.
Ook komen enkele concrete statistische procedures aan de orde, en wordt kennisgemaakt met de analyse van echte data.

Werkvorm

Hoorcollege, werkcollege en enkele computeropdrachten, uit te voeren in het statistische programma R.

Voorkennis

Inleiding Kansrekening

Verplichte literaruur

Fetsje Bijma, Marianne Jonker, Aad van der Vaart: Inleiding Statistiek. Epsilon Uitgaven.
Liefst tweede druk, 2016.

Tentaminering

Schriftelijk tentamen plus huiswerkopdrachten.
Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van het tentamen (80%) en huiswerkopdrachten (20%).

Deze verdeling is ook van toepassing op het hertentamen.

Bovendien is vereist dat het cijfer van het schriftelijk tentamen minstens een 5,0 is.
Aan huiswerk dat ten hoogste één week te laat wordt ingeleverd, wordt hoogstens een 5 toegekend.
Aan huiswerk dat meer dan een week te laat wordt ingeleverd, wordt een 1 toegekend.

Herkansen van het huiswerk is niet mogelijk. Wel zal de mogelijkheid bestaan om bonuspunten op het huiswerkcijfer te verdienen door middel van tijdens het werkcollege uit te voeren opdrachten. Nadere details over deze bonusopdrachten zullen bij aanvang van het vak worden bekendgemaakt.

Links

Blackboard UL